Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Publikacije

Izvještaj o zadovoljstvu žena sa iskustvom nasilja u porodici uslugama koje pružaju Centri za socijalni rad i specijalizovane NVO

Izvještaj o zadovoljstvu žena sa iskustvom nasilja u porodici uslugama koje pružaju Centri za socijalni rad i specijalizovane nevladine organizacije je izrađen u okviru regionalnog projekta  Institutionalizing quality rehabilitation and integration services for violence survivors (Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve…

Read More

CEDAW konvencija

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena usvojena je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u decembru 1979. godine, kao prvi sveobuhvatni međunarodno priznati dokument o pravima žena. Kao međunarodni ugovor stupila je na snagu u septembru1981. godine, nakon što ju je ratifikovalo…

Read More