Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CEDAW konvencija

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena usvojena je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u decembru 1979. godine, kao prvi sveobuhvatni međunarodno priznati dokument o pravima žena. Kao međunarodni ugovor stupila je na snagu u septembru1981. godine, nakon što ju je ratifikovalo…

Read More