Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodna analiza prve crnogorske medijske strategije uz osvrt na stanje u sektoru medija sa factsheets

Regionalna akcija EU Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja, koju finansiraju EU i SIDA, a vodi Reactor – Istraživanje na djelu, sprovodi se sa partnerskim organizacijama Fondacijom Kvinna till Kvinna (kancelarija u Sjevernoj Makedoniji), Mreža žena Kosova (Kosovo), AWEN (Albanija), Pravo za sve (Bosna i Hercegovina) i Centar za ženska prava (Crna Gora), ima za cilj da unaprijedi i proširi postojeću regionalnu saradnju kako bi se ojačale participativne demokratije i dovelo do inkluzivnog i rodno osjetljivog procesa pristupanja. Specifični ciljevi su: poboljšati kapacitete OCD koje se bave ženskim pravima za efikasnu saradnju s vladama, delegacijama EU, lokalnim (ženskim) organizacijama civilnog društva i drugim OCD u regionu, čineći da svi uključeni akteri postanu svjesni rodne dimenzije procesa pristupanja EU; te poboljšati odgovornost vlada i Delegacija EU u sprovodjenju obaveza prema rodnoj ravnopravnosti i pravima žena tokom procesa pristupanja EU-u. Kao dio planiranih rezultata, aktivnost predviđa po tri sektorske rodne analize (2020. – 2024.) na području djelovanja svakog od partnera i ovaj dokument je treća po redu rodna analiza u Crnoj Gori koju je sačinio Centar za ženska prava.

Bez obzira na zakonsku obavezu da se prikupljaju rodno razvrstani podaci u Crnoj Gori je evidentan njihov nedostatak, a što utiče na kvalitet analiza koje treba da informišu sektorske politike.

Ova rodna analiza treba da doprinese ispravljanju pomenutih nedostataka. Pored toga, cilj nam je i da doprinesemo implementaciji Akcionog plana EU za ostvarivanje rodne ravnopravnosti (GAP III) koji se zalaže za izgradnju znanja i ekspertize o rodnoj ravnopravnosti kroz istraživanja sektorskih politika. Rezultati ovakvih istraživanja dvostruko su korisni: oni nude način za uvodjenje rodne dimenzije u nacionalne politike i zbog toga utiču na unaprijedjenje ženskih ljudskih prava u praksi jednom kada sektorska politika počne da se primjenjuje. Rodna analiza prve crnogorske medijske strategije doprinosi postojećim istraživanjima u oblasti medija i nudi još jednu perspektivu medijskog sektora. Na temelju rezultata istraživanja, u završnom dijelu se nalaze konkretne intervencije na predloženi nacrt Medijske startegije i nacrt Zakona o medijima, koje su pravovremeno komunicirane sa nadležnim ministarstvom.

Ova publikacija je dio projekta “Unaprijedjenje rodne ravnopravnosti u procesu pristupanja EU” koji Centar za ženska prava sprovodi zajedno sa regionalnim partnerima. Ova publikacija je nastala uz finansijsku podršku Evropske unije i Švedske. Njen sadržaj je isključiva odgovornost Centra za ženska prava i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment