Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodna analiza parlamentarnih izbora 2023.

Sudeći po programima izbornih lista koje su učestvovale na vanrednim parlamentarnim izborima 2023 u Crnoj Gori, reklo bi se, žive samo hetero muškarci. Bez upotrebe rodno razvrstanih podataka, sa rijetkim mjerama koje se tiču osnaživanja žena, LGBTIQ+ osoba, osoba sa invaliditetom, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, programi većine izbornih lista djeluju obeshrabrujuće, deklarativno i ne doprinose evropskom putu Crne Gore. Prema tome možemo pretpostaviti kako će izgledati buduće politike, u čije ime i za koga će se donositi.


Rezultatiti analize „RODNA PERSPEKTIVA PARLAMENTARNIH IZBORA 2023. GODINE” pokazuju da:
– Od 15 lista, njih 14 su predvodili muškarci
– Samo 1 listu predvodila je žena i ta lista bilježi najveći procenat kandidatkinja, čak 59%
– Redosljed rangiranja žena na nižim pozicijama u grupi doprinio je nastavku trenda opadanja broja žena u inicijalnom sazivu Skupštine.
– Od 11 programa samo 1 program minimalno konsultuje rodne analize
– Rodna ravnopravnost je MINIMALNO uključena u devet izbornih programa, a dva programa uopšte ne uključuju ovu temu
– Rodna ravnopravnost se skoro isključivo prepoznaje kroz prizmu rodno zasnovanog nasilja, koje takođe nije adekvatno obrađeno.
– Samo jedan izborni program podjednako komunicira i sa građanima i građankama kroz dosljedno korišćenje rodno senzitivnog jezika.


Ovi podaci nas navode na mnoga važna pitanja, kao što je: za koga partije kreiraju politike, ako one nijesu informisane specifičnim potrebama žena i drugih marginalizovanih zajednica?
Odgovor na ovo i brojna druga pitanja, kao i jasne preporuke za političke aktere, zajedno sa analizom u cjelosti, predstavljaju vam NVO Centar za ženska prava i Asocijacija Spektra.


Publikaciju su kreirali Centar za ženska prava i Asocijacija Spektra, a izrađena je uz finansijsku podršku Nacionalnog Demokratskog Instituta (NDI), u sklopu istoimenog projekta.

U nastavku možete preuzeti publikacije na crnogorskom i engleskom jeziku:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment