Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dopis predsjedniku Vlade Milojku Spajiću

Vlada Crne Gore

n/r predsjedniku Vlade Milojku Spajiću

Podgorica, 28. decembar 2023.

Poštovani predsjedniče Vlade Crne Gore,

nedavna odluka Višeg suda u Podgorici, u predmetu ubistva Zimrite Nerde (27) povod je današnjih gradjanskih protesta, ali je uzrok ovakvog odgovora na nasilje nad ženama mnogo dublji – u pitanju je strukturna diskriminacija žena i manjak političke volje i spremnosti države da efikasno prevenira nasilje i da osigura zaštitu žrtava, uprkos preuzetim medjunarodnim obavezama.

Još jednom Vas podsjećamo da se danas navršava dvije godine i 89 dana od ubistva Šejle Bakije (19). Sudski postupak protiv Ilira Djokaja još nije završen.

Do danas, NIJE utvrdjena odgovornost predstavnika/ca institucija koji su napravili propuste u ovim i drugim slučajevima femicida.

Ne želimo da živimo u društvu naučene bespomoćnosti institucija odgovornih za sprječavanje nasilja.

Zahtijevamo efikasan i proaktivan sistem koji će spriječiti nasilje i zaštititi žrtve! Za njegovo uspostavljanje je potrebna jasna politička volja i posvećenost, koju očekujemo od Vas i ostalih predstavnika Vlade Crne Gore.

Mi znamo kako do takvog sistema i nećemo odustati dok ga država ne uspostavi.

Stoga ponavljamo naše ranije zahtjeve i tražimo da sazovete tematsku sjednicu na kojoj ćemo predstaviti ključne manjkavosti postojećeg sistema sprječavanja i zaštite od nasilja i konkretne predloge za unaprjedjenje stanja.

Tražimo od Vlade Crne Gore da:

 1. Uspostavi  nacionalno  tijelo  za koordinaciju i sprovodjenje politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), koji će prava i najbolji interes žrtava smjestiti u središte svih mjera  i koje će se oslanjati na stručnost i iskustvo specijalističkih ženskih nevladinih organizacija.
 2. Ojača nadležnost ranije uspostavljenog Operativnog tima za nasilje nad ženama i nasilje u porodici, kao nezavisnog mehanizma za nadzor i procjenu rada svih nadležnih institucija koje su uključene u sistem borbe protiv nasilja, u cilju efikasne zaštite žrtava, okončanja nekažnjivosti službenika koji ne izvršavaju svoje dužnosti u slučajevima nasilja u porodici i izgradnje povjerenja u rad državnih institucija.
 3. Osigura da se dovrši rad na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i krivičnog zakonodavstva i razmotri način da se ono dodatno unaprijedi mjerama protiv femicida, digitalnog nasilja i rodno zasnovanog govora mržnje, da se integrišu preporuke GREVIO i ženskih nevladinih organizacija, i dostavi Skupštini na konačno usvajanje.
 4. Osigura uslove za specijalizaciju službenika i formiranje stručnih timova u institucijama koje rade na sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
 5. Osmisli i pokrene programe za reintegraciju žrtava nasilja, poput socijalnog stanovanja, programa za stručno osposobljavanje, zapošljavanje i servise za podršku i brigu o djeci u saradnji sa lokalnim samoupravama i specijalizovanim nevladinim organizacijama. Posebnu pažnju posvetiti ranjivim grupama žrtava, posebno kada su izložene riziku od višestruke diskriminacije.
 6. Obezbijedi odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za sprovođenje svih mjera, politika i zakonodavstva usmjerenog na sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
 7. Osigura političku podršku i održivost specijalističkim ženskim nevladinim organizacijama i  odgovarajući sistem licenciranja servisa  koji će im omogućiti nesmetan rad u skladu sa principima nezavisnosti, povjerljivosti i odgovornosti prema korisnicama.
 8. Osigura kontinuiranu superviziju slučajeva i djelotvoran sistem odgovornosti unutar svih institucija koje su uključene u sistem borbe protiv nasilja.
 9. Preduzme mjere za promociju načela rodne ravnopravnosti, nestereotipnih rodnih uloga, uzajamnog poštovanja i nenasilnog rješavanja sukoba ; informacije za prevenciju svih oblika rodno zasnovanog nasilja uvesti u formalne planove i programe, na svim nivoima obrazovanja.
 10. Osugura da pružaoci medijskih usluga, uključujući internet glasila i druge elektronske platforme kao i društvene mreže, poštuju zabranu programskih sadržaja kojima se ističe i podržava govor mržnje i nasilje , kriminalno i drugo nedozvoljeno ponašanje, emitovanje scena brutalnog nasilja i drugih sadržaja koji mogu negativno uticati na javnost, a naročito na djecu.
 11. Demokratizuje rad policije kroz dugoročni strateški pristup uspostavljanjiu “policije u zajednici”. Ovakav pristup mora biti zasnovan na poštovanju ljudskih prava, odgovornosti i saradnje policije sa društvenom zajednicom.
 12. Naloži nadležnim institucijama da izvrše reviziju svih izdatih dozvola za držanje oružja, kontrolu lica koja imaju dozvole da drže oružje, da li to čine na bezbjedan način  (odvojeno od municije) i da li je na adekvatan način onemogućen pristup oružju i municiji maloljetnicima i drugim neovlašćenim licima.
 13. Naloži  nadležnim institucijama da izvrše  pojačanu kontrolu točenja i prodaje maloljetnim licima alkoholnih napitaka i drugih nedozvoljenih supstanci u ugostiteljskim objektima, marketima i dr.
 14. Naloži  nadležnim institucijama da pojačaju kontrolu objekata igara na sreću shodno zakonu, naročito u pogledu zabrane za mlađe od 18 godina  da ulaze u ove objekte. Dosljedno sprovesti zakon i postarati se da su ovi objekti udaljeni od obrazovnih institucija  i prostora za boravak djece u skladu sa ovim zakonom; Preduzme i druge mjere za prevenciju zavisnosti od kocke.

S poštovanjem,

NVO Centar za ženska prava

Gradjanska inicijativa “Poslednja kap”