Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izvještaj o zadovoljstvu žena sa iskustvom nasilja u porodici uslugama koje pružaju Centri za socijalni rad i specijalizovane NVO

Izvještaj o zadovoljstvu žena sa iskustvom nasilja u porodici uslugama koje pružaju Centri za socijalni rad i specijalizovane nevladine organizacije je izrađen u okviru regionalnog projekta  Institutionalizing quality rehabilitation and integration services for violence survivors (Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja),koji u period 2019-2022 realizuju Autonomni ženski centar, Beograd; Centar za ženska prava, Podgorica; Udružene žene, Banja Luka Foundation United Women (FUW); Nacionalna mreža protiv nasilja nad ženama, Skoplje National Network against Violence against Women (NNVW) ; Albanian Women’s Empowerment Network (AWEN), Tirana; Gender Alliance for Development Centre (GADC), Tirana; Kosovo Women’s Network (KWN), Priština. Projekat u Crnoj Gori realizuje Centar za ženska prava. Istraživanje je sprovedeno uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Centra za ženska prava i ni na koji način ne odražava stavove Austrijske razvojne agencije.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5