Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izbor odluka CEDAW komiteta

Crna Gora je 2017. godine podnijela drugi periodični izvještaj Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena, u skladu sa članom 18 Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i zaključnim razmatranjima Komiteta. Primarni zadatak Komiteta, osnovanog u skladu sa CEDAW Konvencijom, jeste nadzor nad primjenom Konvencije u državama članicama.

Pored državnih izvještaja, Komitet prima i “izvještaje iz sjenke” koje mogu podnijeti i nevladine organizacije. Ovi izvještaji predstavljaju alternativni izvor informacija i daju mogućnost organizacijama civilnog društva da predstave svoje viđenje situacije u zemlji i na taj način utiču na finalne zaključke Komiteta, koji su pravno obavezujući za države članice.

Centar za ženska prava je iskoristio ovu mogućnost, pa je u junu 2017. Komitetu dostavlo svoj izvještaj iz sjenke, koji je nastao u saradnji sa nevladinim organizacijama Sigurna ženska kuća, SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Centar za romske inicijative i Spektra. Nalaze ovog izvještaja zastupali smo u direktnom obraćanju Komitetu, u julu 2017.god. u Ženevi, neposredno prije predstavljanja državnog izvještaja.

Komtet je nakon predstavljanja državnog izvještaja, 24. jula 2017. godine objavio finalne zaključke sa preporukama (CEDAW/C/MNE/CO/2), koje je Crna Gora dužna da ispuni u četvorogodišnjem periodu do predstavljanja trećeg periodičnog izvještaja u julu 2021. godine.

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5