Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CEDAW konvencija

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena usvojena je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u decembru 1979. godine, kao prvi sveobuhvatni međunarodno priznati dokument o pravima žena. Kao međunarodni ugovor stupila je na snagu u septembru1981. godine, nakon što ju je ratifikovalo dvadeset zemalja. Konvenciju je potpisalo 90% članica Ujedinjenih nacija, među kojima je i Crna Gora.

1982. godine uspostavljen je Komitet za eliminaciju svih oblika diskiminacije žena u svrhu praćenja primjene Konvencije. Konvencija, kao međunarodni ugovor, u skladu sa ustavom Crne Gore, dio je unutrašnjeg pravnog poretka i po pravnoj snazi je iznad zakona. Konvencija naglašava principe koje država mora garantovati u uživanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i u obezbjeđivanju jednakih mogućnosti za žene u napredovanju na svim poljima.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5