Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izvještaj o rezultatima praćenja primjene lokalnih politika u zaštiti od rodno zasnovanog nasilja

Izvještaj o rezultatima praćenja primjene lokalnih politika u zaštiti od rodno zasnovanog nasilja je izrađen u okviru regionalnog projekta „Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja”, koji, u periodu od 2014. do 2016. godine, realizuju Autonomni ženski centar, Beograd; Sigurna
ženska kuća, Podgorica; Društvo SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Ljubljana;
Centar za žene žrtve rata ROSA, Zagreb; Udružene žene, Banja Luka; Nacionalni savjet
za rodnu ravnopravnost, Skoplje; Evropska ženska mreža protiv nasilja, Beč; i Evropski
ženski lobi, Brisel.

Autorke izvještaja su Ana jaredić, koordinatorka servise za žrtve nasilja nad ženama CŽP i Maja Raičević, izvršna direktorica CŽP.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5