Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Socialno stanovanje – podrška rehabilitaciji žena sa iskustvom porodičnog nasilja

Dokument Socialno stanovanje – podrška rehabilitaciji i reintegraciji žena sa iskustvom nasilja u porodici

Pravo na adekvatno stanovanje predstavlja centralnu komponentu prava žena na jednakost, međunarodnim standardima o ljudskim pravima. Iako međunarodni i nacionalni
zakoni sve više priznaju pravo žena na adekvatno stanovanje, još uvijek postoji praksa uskraćivanja tog prava, koja se javlja kao rezultat neravnopravnosti i rodno zasnovane diskriminacije. Mnoge žene i djevojke još uvijek žive u uslovima ekonomske nesigurnosti, sa povećanim rizikom od beskućništva i nasilja, čemu su dodatno doprinijele posljedice pandemije COVID-19, koja je nesrazmjerno više pogodila žene. Naime, istraživanje
o rodnim aspektima COVID-a-191, koje su sproveli UNDP i UN Women, potvrdilo je da su žene, posebno one koje pripadaju ranjivim grupama, uključujući i žrtve nasilja u porodici, nesrazmjerno više pogođene krizom, i to ne samo zbog veće opterećenosti usljed cjelodnevne brige o porodici, već i zbog gubitka prihoda. Praksa Centra za ženska prava pokazuje da su se mnoge žene sa iskustvom nasilja i one koje samostalno brinu o djeci našle
u situaciji finansijske nesigurnosti, usled gubitka posla, nezaposlenosti, neredovne alimentacije, posljedica nasilja itd. Mnoge od njih su se suočile sa nemogućnošću plaćanja zakupa stambenog prostora u kojem žive sa djecom, kao i nemogućnošću plaćanja komunalnih i drugih troškova stanovanja, te su sa djecom bile izložene prislinim deložacijama i riziku od beskućništva.

Dokument možete preuzeti ovdje:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment