Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rezolucija EP o Izvještaju EK o Crnoj Gori (2022)

SAOPŠTENJE CENTRA ZA ŽENSKA PRAVA:

Evropski parlament izrazio zabrinutost zbog sukoba interesa u procesu izrade izmjena i
dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i učešća u radnoj grupi državnog tužioca osumnjičenog za nasilje u porodici.

Rezolucija Evropskog parlamenta o Izvještaju EK o Crnoj Gori iz 2022 još jednom potvrdjuje da će se zasluge Crne Gore na putu EU mjeriti reformama u ključnim oblastima, prioritetno u oblasti vladavine prava i osnovnim slobodama i ljudskim pravima.

Uzmu li se u obzir kritike koje je Crna Gora dobila u odnosu na ove oblasti, ne čudi izričito negativna ocjena Evropskog parlamenta o dinamici procesa pristupanja Crne Gore i negativnom trendu kada je u pitanju ispunjavanje postavljenih mjerila.

Politička participacija žena

Evropski parlament poziva Crnu Goru da postavi takav zakonski okvir koji će:

  • omogućiti postizanje rodnog pariteta u predstavničkim tijelima na nacionalnom i lokalnom nivou i
  • obezbijediti jednaku zastupljenost kandidatkinja na izbornim listama.

Postojeće interne procedure u ovom smislu treba osnažiti, jedan je od zaključaka, uz zahtjev za veću transparentnost u finansiranju političkih subjekata i kampanja.

Borba protiv trgovine ljudima

U trenutku kada se obilježava svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, Evropski parlament podsjeća da Crna Gora nema sveobuhvatnu strategiju borbe protiv trgovine ljudima i traži efikasnu zaštitu žrtvi, medju kojima su dominantno žene i djeca.

Osnovne slobode i ljudska prava

Crna Gora mora da osnaži svoje napore u borbi protiv govora mržnje i uznemiravanja u on-line prostoru, koji neproporcionalno pogadjaju žene i borce i borkinje za ljudska prava.

Pripadnici/ce Roma i Egipćana, osobe sa invaliditetom, LGBTQI+ osobe su posebno izloženi/e diskriminaciji, govoru mržnje i zločinima iz mržnje. Crna Gora mora da ojača mjere borbe protiv ovih pojava i smanji socijalnu isključenosti najranjivijih grupa, te im obezbijedi efikasan pristup pravdi, zaposlenju, zdravlju i stanovanje.

Evropski parlament je zabrinut zbog slučajeva femicida, otvorene mizoginije, rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad djecom.

Negativno ocjenjuje pojave seksizma usmjerene prema ženama u politici i javnom životu i žali zbog eskalacije nasilja nad ženama, koje ih direktno sprječava da se više uključe u politički život; Negativno se gleda na opadajući broj poslanica u Skupštini.

Crna Gora urgentno da:

  •  implementira standarde Istanbulske konvencije, pokrene kampanje za podizanje svijesti i osigura da su ova djela adekvatno procesuirana i počinitelji kažnjeni;
  • društveno diskriminatorna ponašanja, unaprijedi pristup pravdi i osigura bolje praćenje i ostvarivanje prava u postupcima protiv nasilja u porodici, kao i poboljša prevenciju i zaštitu od porodičnog nasilja te pruži podršku sistemu za žrtve nasilja;
  • uspostavi redovne mehanizme za praćenje kako bi nadgledala efikasnost sistema porodične pravde za žrtve nasilja u porodici i uvela mehanizme praćenja za procjenu uticaja politika i procedura koje se odnose na porodičnu pravdu, a posebno marginalizovanih grupa žena;

Evropski parlament izražava zabrinutost zbog nedostatka progresa u procesu izrade Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Negativno ocjenjuje postojanje konflikta interesa u ovom procesu, uzimajući u obzir da je kancelarija Specijalnog državnog tužilaštva za člana Radne grupe za izradu amandmana na zakon delegirala Specijalnog državnog tužioca, osumnjičenog za porodično nasilje.

Mandat komisije za monitoring slučajeva nasilja nad novinarima/kama mora biti produžen, a nadležni organi da obezbijede pristup povjerljivim dokumentima u slučajevima napada na novinarke.

Evropski parlament podvlači ključnu ulogu civilnog sektora u funkcionisanju demokratija i poziva Vladu Crne Gore da osnaži mehanizme saradnje i civilni sektor uključi u izradu ključne legislative, a posebno u odnosu na procese reformi u skladu sa EU agendom.

Sa zabrinutošću su primijećene neprikladne radnje nekih organizacija civilnog društva, zbog čega se crnogorske vlasti pozivaju da obezbijede funkcionisanje OCD-a u skladu sa demokratskim standardima i vrijednostima EU. Puna transparentnost u finansiranju OCD veoma je važna za cijelokupnu transparenost u društvu.

Negativno se ocjenjuju verbalni napadi državnih služenika na aktiviste i aktivisktinje civilnog društva.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment