Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Protokol AŽC za pružanje online konsultacija ženama koje trpe nasilje

“Autonomni ženski centar” (AŽC), nevladina organizacija iz Srbije koja od 1993. godine pruža specijalističku podršku ženama koje trpe rodno zasnovano nasilje,  je, u partnerstvu za Kosovskom ženskom mrežom, izradila “Protokol za pružanje individualnih konsultacija ženama koje su preživjele nasilje putem online platformi”.

S obzirom na to da je epidemiološka kriza na globalnom i regionalnom planu dovela do porasta nasilja nad ženama, ali i prepreka u pristupu direktnim uslugama podrške, AŽC je u poslednjih godinu dana sprovodio projekat čije su osnovne aktivnosti bile usmjerene na omogućavanje pristupa uslugama podrške tokom ovih izmijenjenih društvenih okolnosti. Svjesne činjenice da je korišćenje online aplikacija omogućilo komunikaciju u situacijama kada ona nije mogla biti obavljena uživo, ali i da je postavilo pitanje bezbjednosti i zaštite privatnosti kako korisnica, tako i pružateljki usluga, izradile su standarde za pružanje usluga online putem.

Pri izradi Protokola za pružanje individualnih psihosocijalnih konsultacija putem online aplikacija rukovodile su se potrebom da se sa jedne strane omogući pristupačnost i dostupnost usluge individualnih konsultacija, a sa druge da se usluga pruži na bezbjedan način, što podrazumijeva i fizičku bezbjednost i zaštitu privatnosti i ličnih podataka.

Protokol sadrži osnovne smjernice u pružanju usluge online putem i obuhvata informacije o tome koje uređaje koristimo prilikom pružanja usluga, iz kog prostora pružamo uslugu, kako biramo aplikacije putem kojih pružamo uslugu, šta je sve važno da dogovorimo i obezbijedimo prije započinjanja, u toku i nakon završetka konsultacija. Protokol, takođe sadrži i informacije vezane za obradu ličnih podataka, komunikaciju sa ženama koje su smještene u ustanove socijalne zaštite, kao i pregled resursa i materijala iz ove oblasti.

Protokol je podijeljen pružateljkama usluga iz Srbije i regiona u nadi da će unaprijediti i olakšati pružanje usluga ženama koje su preživjele nasilje u svim onim situacijama kada nije moguć neposredan kontakt, a postoje okolnosti koje omogućuju da se usluga pruža putem online aplikacija.

Protokol je izrađen u okviru projekta „Podrška ženama koje su preživele nasilje u Srbiji i na Kosovu tokom oporavka od COVID pandemije“ (Support for Female Survivors of Violence During the Post COVID Recovery in Serbia and Kosovo) koji je Autonomni ženski centar sproveo u partnerstvu za Kosovskom ženskom mrežom uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD i američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Pružaocima direktnih usluga podrške ranjivim kategorijama društva, protokol može biti dostavljen na zahtjev putem mejl adrese dobre_prakse@azc.org.rs

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5