Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Radionice u Savezu slijepih

“Centar za ženska prava” održao je trening u Savezu slijepih Crne Gore na temu pružanja servisa podrške ženama sa iskustvom nasilja, koji se sastojao od dvije radionice, realizovane 15. i 20. jula 2021. godine.

Prvu radionicu vodila je Ana Jaredić, koordinatorka servisa podrške CŽP, na kojoj je obrađivala sledeće teme: Oblike nasilja nad ženama i nasilja u porodici, predrasude o nasilju nad ženama i nasilju u porodici, specifičnosti partnerskih / porodičnih odnosa, zloupotrebe moći i kontrole, dinamiku i mehanizme nasilja u porodici, žrtve iz marginalizovanih društvenih grupa, kao i osnovne principe pružanja podrške žrtvama. Radionica je dijelom podržana od strane Austrijske razvojne agencije.

Drugu radionicu vodila je Maja Raičević, izvršna direktorica CŽP, na kojoj je govorila o pitanju rodne ravnopravnosti, problemu diskriminacije žena, uključujuči i sistemsku diskriminaciju, kao i o anti-diskriminatornim mehanizmima.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5