Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Protiv seksualnog uzemiravanja na radu

18.10.2021. godine

Centar za ženska prava pokreće kampanju protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu ili pri zapošljavanju.

Danas, 18. oktobra, Centar za ženska prava pokreće online kampanju protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu ili pri zapošljavanju, u okviru projekta Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena.

Centar za ženska prava jedna je od partnerskih organizacija koje realizuju projekat “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”, čiji je nosilac Mreža žena Kosova. Pored Centra za ženska prava, projekat SPROVODE sledeće organizacije: GADC iz Albanije, kancelarija Kvinna till Kvinna iz Srbije, Reactor iz Makedonije i Helsinški komitet građana Banja Luka iz Bosne i Hercegovine.

Ova online kampanja ima za cilj da informiše građanke i građane o različitim formama sekusalnog uznemiravanja na radnom mjestu ili pri zapošljavanju, o zakonskim okvirima kao i primjerima sekusalnog uzmeniravaja na radu ili pri zapošljavanju izvedenih iz istraživanja „Rodno-zasnovana diskriminacija u oblasti rada i zapošljavnja“ iz 2019. godine.

Seksualno uznemiravanje je zakonom zabranjeno. U Crnoj Gori zakon o radu zabranjuje seksualno uznemiravanje na radnom mjestu i u vezi sa radom.

Ova online kampanja će u isto vrijeme biti pokrenuta u 5 (pet) drugih zemalja na Zapadnom Balkanu i to: Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija i trajaće od 18.10. do 30.10.2021. godine.

Prijavite seksulano uznemiravanje na radnom mjestu ili pri zapošljavanju Inspekciji rada: +382 (0)20 673 124 i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Ombudsmanu: +382 (0)20 225 395.
Obratite se Centru za ženska prava za besplatnu pravnu pomoć: +382 (0)20 644 193.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5