Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PRIJAVI DISKRIMINACIJU!

Seksualno uznemiravanje je zabranjeno zakonom.

Zakon o radu zabranjuje seksualno uznemiravanje na radnom mjestu i u vezi sa radom.

Gdje prijaviti seksualno uznemiravanje na radnom mjestu:

Inspekciji rada:+382 20 673 124

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda – Ombudsman: +382 20 225 395

Nadležni osnovni sud: +382 20 481 200

Agencija za mirno riješavanje radnih sporova: +382 20 230 033

Organizacije civilnog društva i sindikati koji pružaju besplatnu pravnu pomoć:

Centru za ženska prava: +382 20 644 193

Uniji slobodnih sindikata Crne Gore: +382 20 232 315

Sindikatu medija Crne Gore: +382 20 878 021

Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore: +382 67 801 761

Ova kampanja je dio projekta “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”, i podržana je od strane Evropske Unije i sufinansirana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida).