Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Podgorica, 25.novembar 2022.

Prošlo je punih 20 godina od izmjena Krivičnog zakona Crne Gore, kojim je nasilje u porodici postalo krivično djelo. Ni  nakon 20 godina porodični dom nije sigurno mjesto za žene i djecu. U Crnoj Gori  su tokom ove  godine dvije žene ubijene u svom domu, od svojih najbližih.

Još uvijek nemamo nijednu sudsku presudu za femicide koji su se dogodili u prethodne 2 godine. U slučaju ubistva Šejle Bakije, 8 mjeseci od  podizanja optužnice protiv Ilira Đokaja, nije održano nijedno ročište glavnog pretresa.

I ove godine 25. novembar dočekujemo  bez  državne  strategije za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, iako je prethodna davno istekla.

Ovaj dan dočekujemo i sa ocjenom Evropske komisije da rodno zasnovano nasilje , a posebno porodično nasilje, ostaje ozbiljan i uporan krivično-pravni, društveni problem i problem javnog zdravlja, kao i neefikasno procesuiranje  slučajeva nasilja nad ženama, javnih izjava mizoginije, slučajeva rodno zasnovanog nasilja, nasilja nad djecom, govora mržnje i zločina počinjenih iz mržnje kojima su posebno izložene najranjivije grupe. Romkinje, žene s invaliditetom, LBT žene, žene koje žive u ruralnim područjima trpe višestruku diskriminaciju i nemaju pristup odgovarajućim  socijalnim servisima.

Naročito zabrinjava pasivnost institucija da zaštite  djecu svjedoke nasilja u porodici, čiji očevi sa istorijom porodičnog nasilja ne poštuju izvršne sudske odluke i onemogućavaju im kontakt s majkama.

Zabrinjava nas i praksa krivičnog gonjenja žrtava dugogodišnjeg nasilja koje prethodno  nijesu dobile zaštitu institucija, a koja je u više slučajeva rezultirala osuđujućim presudama protiv žrtava.

Država nema dovoljno specijalizovanih servisa podrške za žene i djecu žrtve nasilja, niti su uspostavljeni krizni centri i jasni protokoli za postupanje sa žrtvama seksualnog nasilja.

Zbog svega navedenog ponavljamo  ranije zahtjeve i to ćemo činiti sve dok ne budu ispunjeni:

▪ Izvršiti analizu postojećeg neefikasnog sistema za zaštitu i podršku žrtvama i uspostaviti novi koordinisani sistem koji će prava i najbolji interes  žrtava smjestiti u središte svih mjera.

▪ Obezbijediti odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za sprovođenje svih mjera, politika i zakonodavstva usmjerenog  na sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama.

▪ Obezbijediti specijalizaciju u institucijama koje rade na sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici –  policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, sudstva, zdravstvenih službi, sudskih vještaka.

▪ Osigurati kontinuiranu superviziju i evaluaciju rada nadležnih  institucija i utvrditi odgovornost svih koji ne postupaju u najboljem interesu žrtava.

▪ Unaprijediti zakonski okvir i usaglasiti ga sa standardima Istanbulske konvencije.

▪ Osigurati političku i finansijsku podršku organizacijama civilnog društva koje vode specijalizovane servise za žene i djecu, uz poštovanje njihove autonomije i principa rada.

▪ Obezbijediti programe za socijalnu integraciju žrtava nasilja, poput socijalnog stanovanja, programa za zapošljavanje i servisa za podršku i brgu o djeci.

NVO Centar za ženska prava

Show CommentsClose Comments

Leave a comment