Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poziv za podnošenje predloga projekata – BAN III

U okviru projekta „Balkans Act NOW! – BAN III“, koji finansira Evropska unija a implementiraju Centar za ženska prava, kao partner za Crnu Goru, ASTRA – Anti trafficking action u Srbiji, Centar za pravne inicijative u Albaniji, Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS u Bosni i Hercegovini, Open Gate La Strada u Sjevernoj Makedoniji i Helsinški komitet u Holandiji, objavljujemo Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru podgrant šeme.

Opšti cilj EU projekta, koji se finansira u okviru Konsolidacije regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva, EuropeAid/154870/DH/ACT/Multy, je doprinos unapređenju participativnih demokratija i procesu EU integracija u Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, jačanjem uticaja civilnog društva na ishod žrtava trgovine ljudima, kao i  jačanje kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva da efektivno vode dijalog sa vladama zemalja u cilju stvaranja trajne promjene.

Glavni cilj ove podgrant šeme jeste doprinos osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring i prikupljanje podataka za izvještavanje o primjeni zakonskog okvira i politika u oblasti trgovine ljudima, sa fokusom na zaštitu prava žena žrtava trgovine ljudima.

Dokument Smjernice za aplikante dostupan je OVDJE.

Ukupan iznos u okviru ovog poziva je 10 000 (deset hiljada) eura.

Centar za ženska prava će dodijeliti sredstva za 2 (dva) projekta u iznosu od po 5 000 (pet hiljada) eura.

Rok za traženje pojašnjenja od Naručioca posla: 15. jul, 2019, 16:00h.

Centar za ženska prava: women.mne@gmail.com

Rok za podnošenje aplikacije: 31. jul, 2019, 16:00h.

Informacije o dodjeli sredstava biće objavljene u prvoj sedmici septembra 2019. godine.

Aplikacioni paket i dodatne informacije možete preuzeti OVDJE.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5