Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Podrška ženama i djeci koji trpe nasilje tokom COVID-19 pandemije

Donator: Britanska ambasada

Trajanje projekta: Maj – jun 2020

Cilj projekta je pružanje pomoći ženama koje trpe nasilje i koje su zatvorene u svojim domaćinstvima sa nasilnim partnerima ili drugim članovima porodice, sa smanjenim mogućnostima prijavljivanja nasilja i traženja pomoći i zaštite, zbog ograničenja kretanja i mjera samoizolacije usljed izbijanja COVID19 pandemije.

Ovakva situacija takođe je pokrenula pitanja o zaštiti njihovih ličnih podataka putem online oblika savjetovanja. Stoga ovaj projekat pokušava da rieši sledeće probleme: Organizacione izazove i manjak  kapaciteta sa kojima se suočavaju NVO koje se bave ženskim pravima i povećanje nasilja i prepreka u pristupu žena pravdi i savjetovanju koje proizilaze iz krize COVID19.

 Ciljevi projekta uključuju:

1. Unapređenje usluga online podrške ženama koje su preživjele nasilje;

 2. Pružanje podrške ženama koje su žrtve partnerskog / porodičnog nasilja u traženju zaštite od relevantnih institucija i organizacija;

3. Žene kojima je potrebna novčana pomoć u ostvarivanju i zaštiti svojih prava.

Direktni korisnici:

1. Žene koje su preživjele nasilje i njihova djeca;

2. Osoblje i savetnici CŽP-a.

Indirektni korisnici:

3. Predstavnici crnogorskih institucija relevantni za slučajeve rodno-zasnovanog nasilja  koje vodi CŽP;

4. Sve potencijalne žrtve rodno zasnovanog nasilja.

 Aktivnosti:

1. Poboljšane usluge online podrške ženama koje su preživjele nasilje.

 2. Posredovanje u ostvarivanju zaštite i pomoći od relevantnih institucija i organizacija za žene koje su preživjele partnersko nasilje / nasilje u porodici.

 3. Pružanje finansijske pomoći ženama za potrebe ostvarivanja i zaštite njihovih prava.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5