Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Unapređenje radnih prava žena

“Centar za ženska prava” jedna je od partnerskih organizacija koje realizuju projekat “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”, čiji je nosilac Mreža žena Kosova. Pored CŽP,  projekat SPROVODE sledeće organizacije: GADC iz Albanije, kancelarija Kvinna till Kvinna iz Srbije, Reactor iz Makedonije i Helsinški komitet građana Banja Luka iz Bosne i Hercegovine.

Opšti cilj akcije je osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) na zapadnom Balkanu da efikasno nadgledaju odgovornost institucija  za sprovođenje anti-diskriminacionog zakonodavstva u vezi sa ženskim radnim pravima. Očekivani ishodi uključuju:

• Poboljšani uticaj organizacija civilnog društva, kroz povećane kapacitete;

• Unapređenje saradnje organizacija civilnog društva kroz razmjenu znanja i iskustava i izgradnju kapaciteta;

• Stvaranje povoljnijeg okruženja za rad  organizacija civilnog društva koje drže odgovornim relevantne institucije.

Akcija uključuje informisanje ljudi o relevantnim institucijama kojima mogu prijaviti rodno zasnovanu diskriminaciju; osnaživanje žena da prijave takvu diskriminaciju; podršku pravnoj pomoći i strateškim parnicama; praćenje sudskih predmeta; umrežavanje organizacija civilnog društva i drugih relevantnih zainteresovanih strana u cilju suzbijanja diskriminacije; i prilagođenu podršku razvoju kapaciteta ovih organizacija, uključujući grantove.

Realizacija projekta traje 4 godine a podržana je od strane Evropske Unije i Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju (Swedish International Development Agency (SIDA)) a predstavljena od Evropske Komisije.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5