Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

25. novembra na Trgu republike u Podgorici, Centar za ženska prava i partnerske organizacije,  uličnom akcijom pod nazivom “Potpisujem, od sada ću reagovati!” su kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” .

Sva­ka tre­ća že­na u Cr­noj Go­ri to­kom ži­vo­ta ima­la je, ili ima, is­ku­stvo na­si­lja, a sa­mo u po­sled­nje dvi­je go­di­ne če­ti­ri že­ne ubi­je­ne su od stra­ne svo­jih ta­da­šnjih ili biv­ših part­ne­ra. Zva­nič­ni po­da­ci po­ka­zu­ju da sva­ki dru­gi slu­žbe­nik u cr­no­gor­skom pra­vo­du­đu sma­tra da je na­si­lje u po­ro­di­ci pri­vat­na stvar ko­ju ne tre­ba pri­ja­vlji­va­ti.
Stoga je, ovom prilikom, upućen apel tu­ži­o­cima i su­di­jama da na­sil­ni­ke ne ka­žnja­va­ju sa­mo nov­ča­nim ka­zna­ma.Takođe je zabrinjavajući podatak daje mno­go vi­še pre­kr­šaj­nih pri­ja­va za na­si­lje, ne­go kri­vič­nih. Pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve se pod­no­se čak i u slu­ča­je­vi­ma ozbilj­nog fi­zič­kog na­si­lja,, što pokazuje na­še in­sti­tu­ci­je još uvi­jek nje­gu­ju pri­lič­no to­le­ran­tan stav pre­ma na­si­lju.

Akcija je organizovana u okviru projekta „Udruženim naporima ka evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, koji finansiraju Evropska unija, Vlada Crne Gore i Mediteranski ženski fond.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5