Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Podrška službama za pomoć oštećenima i svjedocima

U Podgorici, 10. i 11. oktobra, u saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore, NVO Centar za ženska prava organizovala je dvodnevni trening pod nazivom „Podrška službama za pomoć oštećenima i svjedocima – psihološka prva pomoć i upućivanje“.Trening je posvećen obuci zaposlenih u Službama za podršku oštećenima i svjedocima pri sudovima u Crnoj Gori, kako bi pružali kvalitetnu i efikasnu podršku žrtvama porodičnog nasilja, trgovine ljudima i krivičnih djela protiv polnih sloboda. Na ovom treningu, osobe zadužene za podršku oštećenima i svjedocima iz crnogorskih sudova su imale priliku da prošire znanja neophodna za rad sa žrtvama i svjedocima porodičnog nasilja, trgovine ljudima i krivičnih djela protiv polnih sloboda, da razmijene iskustva sa kolegama i da se upoznaju sa organizacijama koje žrtvama ovih oblika kriminaliteta pružaju dugoročnu podršku. Predavanja su održale: Maja Raičević, izvršna direktorica Centra za ženska prava, Ana Jaredić, Centar za ženska prava – koordinatorka Programa podrške osobama koje su pretrpjele porodično nasilje, Bojana Bandović, predstavnica Vrhovnog suda Crne Gore i Sonja Perišić Bigović, predstavnica MUP-a, Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima.
Obuka je organizovana u okviru projekta „Balkans Act NOW! – BAN III“, koji finansira Evropska unija a implementiraju Centar za ženska prava, kao partner za Crnu Goru, ASTRA – Anti trafficking action u Srbiji, Centar za pravne inicijative u Albaniji, Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS u Bosni i Hercegovini, Open Gate La Strada u Sjevernoj Makedoniji i Helsinški komitet u Holandiji.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5