Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Postupanje ODT Berane – reagovanje 

REAGOVANJE CENTRA ZA ŽENSKA PRAVA POVODOM POSTUPANJA ODT BERANE U SLUČAJU NASILJA ZA KOJE JE OKRIVLJEN MUHAMED RAMUSOVIĆ

Vrhovno državno tužilaštvo
Ivica Stanković, VDT

Poštovani,

Obraćamo Vam se povodom postupanja ODT Berane prema oštećenoj Jeleni Krstić, sa kojom smo obavili razgovor u prisustvu njenog punomoćnika Srđana Lješkovića i predstavnice NVO SOS Berane, u Beranama, dana 15.11.2019. Tom prilikom smo i zabilježili njenu izjavu zbog koje Vam i šaljemo ovaj dopis.
Dana 4.11.2019. godine na zapisniku u koji smo imali uvid, u predmetu Kt Br. 257/19 , oštećena Jelena Krstić je obavijestila ODT Goricu Golubović da je angažovala punomoćnika advokata Srđana Lješkovića preko NVO “Centar za ženska prava” iz Podgorice, koja pruža podršku i pravno zastupanje ženama i djeci žrtvama nasilja.
Dana 5.11.2019. bez obavještenja punomoćnika oštećene ili NVO Centar za ženska prava iz Podgorice koja joj je angažovala pravnog zastupnika, uz obrazloženje da je potrebno da dostavi dokumentaciju snimka karlične kosti , tužiteljka je oštećenu pozvala telefonskim putem da pristupi u prostorije ODT Berane.
Kako se još nije oporavila od zadobijenih povreda, korisnica je terapije, traumatizovana nasiljem koje je preživjela, oštećena nije željela da daje izjavu bez prisustva punomoćnika, ali je to učinila,kako navodi, usled pritiska nadležne tužiteljke Gorice Golubović.
Prema izjavi oštećene, nadležna tužiteljka se poslužila jednim vidom pritiska pod izgovorom “dobrih namjera”, govoreći da oštećena treba da “oprosti” okrivljenom i da demantuje navode koje je dala medijima. Osim toga, neobavještavanjem punomoćnika oštećene da će ista biti saslušana i insistiranjem da nastavi sa davanjem izjave uprkos njenom lošem zdravstvenom stanju, nije postupila u skladu sa ZKP, kao ni međunarodnim standardima o zaštiti interesa i prava žrtava. Dalje, oštećena navodi da je tužiteljka stavila naglasak na njeno nacionalno izjašnjavanje da je Srpkinja, pitajući je zašto joj je trebalo da piše peticiju za Srpsku pravoslavnu crkvu, a ne na sam događaj.
Prema ovim navodima , ODT je grubo narušila prava oštećene – žrtve nasilja, prema kojoj je trebalo postupati s poštovanjem, na osjećajan i profesionalan način bez diskriminacije bilo koje vrste. U svim kontaktima sa žrtvom nadležni organ je morao uzeti u obzir pol žrtve, traumu koju je preživjela, zdravstveno stanje, osjećaj lične ugroženosti i straha i njene neposredne potrebe tokom saslušanja. Takođe nije poštovana obaveza zaštite žrtve od sekundarne i ponovljene viktimizacije i zastrašivanja, čime joj nije omogućen odgovarajući pristup pravdi, budući da je saslušavana bez prisustva punomoćnika, iako je obavijestila ODT da kao neuka stranka ne želi samostalno da daje izjavu.
Moramo se osvrnuti i na okolnost da ODT nije postupila odmah nakon predmetnog događaja, iako je bila obaviještena od CB Berane, već po ovom predmetu postupa 8 dana nakon događaja i to nakon obraćanja nevladinih organizacija za zaštitu ženskih i ljudskih prava rukovodiocu ODT Berane i VDT Ivici Stankoviću, tokom kojeg vremena je okrivljeni bio na slobodi.
Smatramo da ovakvo postupanje ODT nije u interesu pravde i pravičnosti, da isto ne vodi utvrđivanju pravih činjenica o kritičnom događaju. Stoga tražimo da se istraži postupanje ODT Berane u ovom predmetu i da se i tužiteljka Gorica Golubović izuzme iz ovog predmeta.

Kako ovo nije prvi put da uočavamo ozbiljne propuste u postupanju tužilaštva u zaštiti žena žrtava nasilja (podsjećamo na nedavni slučaj koji se dogodio u Kolašinu, u junu 2019. godine u kojem smo takođe tražili Vašu intervenciju) tražimo da preduzmete sve mjere koje su u Vašoj nadležnosti da se preveniraju budući propusti i ustanovi praksa koja će omogućiti pristup pravdi i najbolju zaštitu žrtava.

NVO Centar za ženska prava, Podgorica, 15.11.2019.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5