Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP predložio teme za reviziju Državnoj revizorskoj instituciji

Predlozi su tematskih revizija koje smo iznijeli Državnoj revizorskoj instituciji na okruglom stolu sa nevladinim sektorom, akademijom i nezavisnim eksepertima/kinjama posvećenom izradi Godišnjeg plana revizije za 2024. godinu:

  1. Regularnost u sistemu licenciranja i finansiranja pružalaca usluga u oblasti socijalnih servisa;
  2. Transparentnost i zakonitost trošenja sredstava iz budžeta za rad ženskih organizacija političkih subjekata.