Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP podržaće 2 projekta u sklopu poziva za podnošenje projektnih prijedloga, kao dio projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja“

  1. “Spriječimo nasilje-živimo slobodno” NVO Romsko srce
  2. “Žene s invaliditetom, dostojanstveno!” Savez slijepih Crne Gore

Svrha pod-grantova je da se omogući organizacijama koje realizuju programe u oblasti sprječavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja da nadgledaju rad javnih institucija u pružanju servisa podrške i pomoći ženama, kao i pripreme i sprovođenja akcija javnog zalaganja za usvajanje podzakonskih akata, programa i javnih politika usmjerenih na unaprjeđenje pružanja usluga i kvaliteta rehabilitacije i reintegracije preživjelih, sa fokusom na oblast socijalnog stanovanja.

Projekat sprovodimo u parnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, Fondacijom „Udružene žene“ iz Banja Luke, Mrežom žena Kosova, Mrežom za osnaživanje žena (AWEN) iz Albanije, GADC iz Albanije i Nacionalnom mreže protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (NNVW) iz Sjeverne Makedonije.

_________________________

Projekat je finansijski podržala Austrijska Razvojna Agencija.