Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Saopštenje za javnost povodom slučaja porodičnog nasilja

Dana 18. aprila 2013. u sredstvima javnog informisanja su objavljene informacije o slučaju majke i djeteta iz Ulcinja koje su izbačene na ulicu od strane supruga i oca. Radi se, nažalost, o još jednom u nizu primjera neadekvatnog odgovora institucija na nasilje nad ženama i djecom.

Informacija da se radi o stranoj državljanki, kojoj je suprug pocijepao lična dokumenta, a potom je sa djetetom izbacio na ulicu, nedvosmisleno ukazuje na to da se radi o porodičnom nasilju pa su ulcinjske institucije morale hitno reagovati i primijeniti odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.  Ovaj zakon propisuje više mjera za zaštitu žrtava uključujući policijsku naredbu za udaljenje nasilnika iz stana, koja se izriče na licu mjesta, kao i zaštitnu mjeru o udaljenju nasilnika iz stana koju organ za prekršaje može donijeti u roku od 48 sati.

Stoga je reakcija ulcinjskog Centra za socijalni rad, tačnije njegovog rukovodica Mehmeta Duraku, u najmanju ruku skandalozna i ukazuje na nepoznavanje zakonske procedure i nadležnosti centara za socijalni rad, koji i sami imaju zakonsku obavezu da prijave sumnju na nasilje i da koordiniraju procese zaštite žrtava. Izjava: “Sudski postupak je još u toku i nama su ruke na neki način svezane. Međutim, očigledno je da je situacija eskalirala u posljednjih nekoliko dana, sa elementima krivičnog prekršaja koji se odnosi na kršenje prava djeteta” ne ukazuje na to da su institucije koordinirano reagovale i da je policija predložila bilo koju od pomenutih zaštitnih mjera. Pored toga, ovakva izjava i najava pokretanja inicijative za odgovornost oba roditelja ukazuje na diskriminatoran odnos prema ženi žrtvi nasilja, koja se, uprkos činjenici da je i sama žrtva , tretira na isti način kao osoba koja je odgovorna za nasilje. Napominjemo da izbacivanje žene i djeteta iz stana predstavlja prestup po više zakonskih osnova.
Zahtijevamo hitnu i zajedničku reakciju nadležnog Ministarstva rada i socijalnog staranja, policije, tužilaštva i organa za prekršaje, kako bi se utvrdile osnove za pokretanje postupka protiv počinioca nasilja. Zahtijevamo i da se žena i dijete odmah vrate u stan.

Napominjemo da (ne)postupanje institucija u ovom slučaju predstavlja i kršenje odredbi Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici koju je Crna Gora ratifikovala 1. marta 2013., čime se zakonski obavezala da će osigurati da državni organi, zvaničnici, službenici, ustanove i drugi akteri koji nastupaju u ime države postupaju u skladu s obavezama koje propisuje Konvencija, a koje se odnose na sve vidove nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u porodici.

Apelujemo na Skupštinu Crne Gore da u skladu sa članom 70 Konvencije, uzme učešće u praćenju preduzetih mjera u njenoj primjeni.

Centar za ženska prava
Maja Raičević , izvršna direktorica

SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić
Nataša Međedović, izvršna koordinatorka

http://www.vijesti.me/vijesti/dijete-kao-kolateralna-steta-razvoda-braka-djevojcica-spava-pod-vedrim-nebom-clanak-123754

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5