Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Priručnik o porodičnom nasilju za tužioce i policiju

Priručnik za tužioce i policiju o postupanju u slučajevima nasilja u porodici služi da kroz precizne smjernice olakša rad policije i tužilaštva u postupanju sa predmetima nasilja u porodici, da osnaži položaj i prava žrtava u postupku i pomogne utvrđivanju odgovornosti učinilaca nasilja u porodici. Zasnovan je na standardima Istanbulske konvencije, EU Direktive 2012/29/EU o uspostavljanju minimalnih standarda za prava, podršku i zaštitu žrtava krivičnih djela, relevantnim nacionalnim zakonima i podzakonskim aktima, Protokolu o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Standardnim operativnim procedurama za međusektorsku saradnju u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorištavanja koje je izradio Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu uz podršku UNICEF-a.


Autorka publikacije je Maja Raičević, izvršna direktorica CŽP. Publikacija je rezultat je saradnje Savjeta Evrope i Centra za ženska prava, nastala je u okviru druge faze programa Savjeta Evrope i Evropske unije „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, projekat „Unapređenje procesnih garancija u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, a štampa se u okviru treće faze istog programa, pod okriljem projekta „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori”


Show CommentsClose Comments

Leave a comment