Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

RODNA RAVNOPRAVNOST, SUZBIJANJE NASILJA NAD ŽENAMA, POŠTOVANJE PRAVA I ZAŠTITA ŽRTAVA USLOV ZA ISPUNJENOST  ZAVRŠNIH MJERILA ZA ZA ZATVARANJE POGLAVLJA 23 I 24

Podgorica, 27. jun, 2024.

Na Međuvladinoj konferenciji Evropske unije (EU) i Crne Gore, koja je održana 26. juna u Briselu, usvojen je Izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava (IBAR) I Crna Gora dobila završna mjerila za zatvaranje poglavlja 23 i 24, kako bi zaključila pregovarački proces.

Centar za ženska prava pozdravlja dobijanje  završnih  mjerila za zatvaranje poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 –Pravda sloboda i bezbjednost, medju kojima su se našle teme koje godinama zagovaramo na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou. 

Ohrabruje nas činjenica da je kroz završna mjerila jasno prepoznata važnost rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja, poštovanja prava žrtava, njihove pune  zaštite i obeštećenja. 

Jedno od završnih mjerila za Poglavlje 23 zahtijeva dakroz reforme u oblasti pravosudja i temeljnih prava, Crna Gora uspostavi vjerodostojne rezultate u primjeni odredbi o nediskriminaciji, rodnoj ravnopravnosti i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, te zaštiti pripadnike/ce manjina i kulturna prava, u skladu sa pravnom tekovinom EU i evropskim standardima i pruži efikasne mehanizme za obeštećenje i pomoć žrtvama.

Kad je u pitanju Poglavlje 24,  Crna Gora, izmedju ostalog,  treba da adekvatno implementira sveobuhvatan, rodno specifičan zakonodavni okvir i politike koje će prava žrtava staviti u centar, kako bi se spriječila i suzbila trgovina ljudima, u potpunosti u skladu sa pravnom tekovinom EU, sa jasnim rezultatima u proaktivnom prepoznavanju, identifikovanju i obezbjedjivanju skloništa, zaštite, pomoći i podrške svim (potencijalnim) žrtvama, i ostvarivanju suštinskog napretka u razotkrivanju mreža trgovine ljudima kao i u istragama, procesuiranju i osudjivanju trafikanata.  

Dalje, Crna Gora još uvijek mora da obezbijedi  jednak tretman i kredibilno rješavanje slučajeva diskriminacije. Posebna pažnja se mora obratiti na unaprijedjenje rodne ravnopravnosti, dok EU još uvijek od Crne Gore očekuje ulaganje održivih napora u cilju suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i uspostavljanje efikasnih mehanizama pravne zaštite i pomoći žrtvama. U periodu pred nama tek treba da svjedočimo konkretnim mjerama u borbi protiv rasizma, ksenofobije, efikasnog procesuiranja zločina iz mržnje, uključujući i govor mržnje, poručuje EU. 

Centar za ženska prava tokom cijelog procesa EU integracije skreće pažnju na to da su rodno zasnovano i porodično nasilje neodvojivi dio vladavine prava i efikasnog pristupa pravdi. EU posebno urgira da se obezbijedi efikasnost i dosljednost u sprovodjenju disciplinskih postupaka u slučajevima osnovane sumnje da je počinjen prekršaj – uključujući i kršenja etičkog kodeksa – i da se svi navodi efikasno istraže i riješe, a po potrebi i sankcionišu. Svaki sudija i tužilac mora biti odgovoran, uz puno poštovanje visokih etičkih standarda u pravosudju, naglašava EU. 

Zbog toga pozivamo crnogorsko pravosudje da sa najvišim stepenom posvećenosti sprovede sva mjerila koja se odnose na njegovu nezavisnost, nepristrasnost, efikasnost odnosno pravovremenost u donošenju odluka, specijalizaciju i odgovornost. 

Konačno, da bi crnogorska demokratija profunkcionisala prema evropskim standardima, mora se raditi na otpornosti i izgradnji ukupne političke kulture i gradjanskog društva. Po mjerilima EU ono podrazumijeva: fer i slobodne izbore, transparentnost u finansiranju političkih partija i njihovih kampanja kao i kontrolu trošenja budžetskih sredstava, funkcionalnost Parlamenta, stimulativno okruženje za rad civilnog sektora, sposobnost da se obezbijede jasni rezultati u oblasti reforme javne uprave, a prije svega inkluzivne razvojne politike, proistekle iz javnih rasprava, a zasnovane na činjenicama, podacima i statistikama. 

Crna Gore tek ulazi u fazu u kojoj treba da pokaže jedinstvenu i snažnu političku volju za reformama koje moraju da  sadrže integrativnu rodnu komponentu, bez koje nema članstva u EU.