Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dodjela grantova u okviru projekta BAN III

CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA OBJAVLJUJE POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ZA DRUGI KRUG PODGRANTOVA U OKVIRU PROJEKTA “BALKANS ACT NOW! – BAN III”

U okviru projekta „Balkans Act NOW! – BAN III“, koji finansira Evropska unija a implementiraju Centar za ženska prava, kao partner za Crnu Goru, ASTRA – Anti trafficking action u Srbiji, Centar za pravne inicijative u Albaniji, Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS u Bosni i Hercegovini, Open Gate La Strada u Sjevernoj Makedoniji i Helsinški komitet u Holandiji, objavljujemo Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru drugog dijela podgrant šeme.

Opšti cilj EU projekta, koji se finansira u okviru Konsolidacije regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva, EuropeAid/154870/DH/ACT/Multy, je doprinos unapređenju participativnih demokratija i procesu EU integracija u Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, jačanjem uticaja civilnog društva na postupke vezane za žrtve trgovine ljudima, kao i  jačanje kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva da efektivno vode dijalog sa vladama zemalja u cilju stvaranja trajne promjene.

Kako je jedan od specifičnih ciljeva BAN III projekta izrada baze podataka, odnosno implementacija Priručnika za monitoring i evaluaciju politika za sprječavanje trgovine ljudima, koja će služiti kao alatka za praćenje primjena politika i zakonskog okvira u oblasti trgovine ljudima, potreba projekta je prikupljanje što većeg broja relevantnih informacija koje će se unositi u bazu, te na taj način kreirati slika o realnom stanju stvari u ovoj oblasti na godišnjem i višegodišnjem nivou.

S tom namjerom, “Centar za ženska prava” planira da kroz projekat angažuje jednu lokalnu nevladinu organizaciju koja će prikupljati i obrađivati podatke iz domena svog rada, u skladu sa smjernicama koje joj budu izdate. Prikupljeni podaci će se kasnije unositi kao jedan od inputa u pomenutu bazu.

Kao prednost pri izboru dobitnika podgranta će se uzimati iskustvo u direktnom radu sa korisnicima i korisnicama koji/e su bile žrtve trgovine ljudima, kao i rad sa grupama koje pripadaju urgoženim socijalnim kategorijama u Crnoj Gori.   

Prijava za podgrant treba biti podnešena na engleskom jeziku. 

Dokument Smjernice za aplikante dostupan je OVDJE.

Aplikacioni paket i dodatne informacije možete preuzeti OVDJE.  

Ukupan iznos u okviru ovog poziva je 5 000 (pet hiljada) eura.

Rok za traženje pojašnjenja od naručioca posla: 31. maj 2020. do 17:00 sati, putem imejl adresestefanpopovic.wrc@gmail.com.

Rok za podnošenje aplikacije: 15. jul 2020., do 17:00 sati na women.mne@gmail.com

Informacije o dodjeli sredstava biće objavljene do 31. jula 2020. godine.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5