Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mreža žena Kosova i CŽP: Dodjela regionalnih grantova

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

 

Mreža žena Kosova i Centar za ženska prava, sa partnerima dodijelili su oko 200 hiljada eura za 14 organizacija iz regiona

 

 

  1. januar 2020. godine

Mreža žena Kosova (MŽK), “Centar za ženska prava” i partneri iz  Koalicije organizacija koje se bave pravima žena na Zapadnom Balkanu, preko Fonda žena Kosova dodijelili su grantove za organizacije civilnog društva (OCD) u iznosu od 198,275 hiljada evra. Ovi grantovi su dio inicijative ”Unaprjeđenje radnih prava žena“, koju finansira Evropska unija (EU), a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Od 14 organizacija korisnica grantova, dvije nevladine organizacije iz Crne Gore su potpisale ugovore 13. januara: Sindikat Medija Crne Gore, Podgorica sa projektom “Ravnopravnost kroz pravdu: Slučajevi diskriminacije žena u vezi sa radom“ (20.000€) koja će pružati pravnu pomoć i sarađivati sa pravosuđem,  i Udruženje Mladih sa hendikepom Crne Gore, Podgorica, sa inicijativom ”Osnažena, zaposlena, uključena“, (9.997€), koja će doprinijeti podizanju svijesti i jačanju žena sa invaliditetom da prijave diskriminaciju.

Ostale organizacije iz regiona kojima su dodeljeni grantovi su:

Albanija:

Mreža za osnaživanje žena , Tirana, sa inicijativom „Unaprjeđenje radnih prava žena preko poboljšanja pristupa pravdi“, (20.000€); Centar za razvoj zajednice “Danas za budućnost“ , Tirana, sa inicijativom Zagovaranje za poboljšanje institucionalnog odgovora na pitanje rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada putem razmjene praksi u opštini Leža i preko stvaranja koordinacionog Komiteta za zaštitu od diskriminacije“, (10.000€); Savjetodavna linija za žene i djevojke , Tirana, sa inicijativom Osnaživanje žena i devojaka da prijave rodno zasnovanu diskriminaciju“, (9.990€).

Bosna i Hercegovina:

Fondacija Udružene Žene, Banja Luka, sa inicijativom „Unaprjeđenje položaja žena u radnim odnosima i prevencija diskriminacije na osnovu roda/pola u Bosni i Hercegovini“, (19.814€); Fondacija Akademija za žene (Fondacija Academy for Women), Sarajevo, sa inicijativom „I to je diskriminacija“, (10.000€)

Kosovo

Kosovski institut za pravdu, u Prištini, sa inicijativom „Poboljšanje radnih prava žena“ (19.950€) i Kosovski centar za rodne studije u Prištini, sa inicijativom „Sprječavanje diskriminacije svih oblika na radnom mjestu“ (10.000€)

Sjeverna Makedonija:

Helsinški odbor za ljudska prava ), Skoplje, sa inicijativom „Ujedinjene žene radnice“, (19.900€), Udruženje glasnih tekstilnih radnika (Association Loud Textile worker), Štip, sa inicijativom „Promovisanje prava tekstilnih radnika/ca iz Istočnog reona“, (9.998€).

Srbija:

Viktimološko društvo Srbije, Beograd, sa inicijativom „Prepoznaj rodnu diskriminaciju, prepoznaj povredu prava u oblasti rada i zapošljavanja! Reaguj!“ (19.942€); A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Beograd, sa inicijativom „Unapređivanje institucionalnih praksi u sprečavanju diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji“, (8.930€); ROZA Udruženje za radna prava žena, Zrenjanin, sa inicijativom „Šta me čeka na tržištu rada“, (9.754€).

Istraživanje koje su sprovele organizacije, članice Koalicije, a koje je realizovano 2018. godine, konstatovalo je da je rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada ključno pitanje koje ometa zapošljavanje žena i narušava radna prava žena.

Zabrinute zbog niske stope zaposlenja žena i dokaza o diskriminaciji žena u oblasti rada, članice Koalicije će blisko sarađivati sa ostalim organizacijama civilnog društva u regionu, obuhvatajući i gore pomenute korisnike/ce grantova, kako bi sprovodile preporuke ovog istraživanja.

Opšti cilj ove zajedničke inicijative jeste jačanje različitih organizacija civilnog društva da traže odgovornost od nadležnih institucija za sprovođenje zakonodavstva za zaštitu od diskriminacije u oblasti radnih prava žena.

Komisija za ocjenu grantova je od ukupno 70 pristiglih prijava odabrala organizacije korisnice grantova. Komisiju za ocjenu grantova čine članice Koalicije: Mreža žena Kosova, Fondacija Kvinna till Kvinna  iz Švedske preko njenog predstavništva u Srbiji, Reactor – Istraživanje na djelu iz Sjeverne Makedonije, Centar rodnog saveza za razvoj (GADC) iz Albanije, Helsinški Parlament Građana u Banja Luci (HPGBL) iz Bosne i Hercegovine (BiH) i Centar za ženska prava (CŽP) iz Crne Gore. Po prvi put su preko Fonda žena Kosova dodijeljeni i grantovi organizacijama civilnog društva iz regiona. Od 2012. godine Fond žena Kosova dodijelio je 174 granta, podržavajući tako 99 organizacija iznosom od 952,022€. Fond je imao više od 20,855 korisnika.

Za više informacija pogledajte:

https://womensnetwork.org/sr/o-kosovskom-zenskom-fondu/

http://womensrightscenter.org/me/podaci-o-organizaciji/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5