Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konkurs za radna mjesta

NVO „Centar za ženska prava” raspisuje konkurs za radna mjesta projektnog koordinatora/ke i istraživača/ice u okviru projekta “Unapređivanje rodne ravopravnosti kroz proces pristupanja EU“  podržanog od strane Evropske komisije, koji se sprovodi od marta 2020. do februara 2024. godine.

NVO “Centar za ženska prava” osnovana je 2012. godine u Podgorici, na osnovu dugogodišnjeg iskustva osnivačica u pružanju podrške žrtvama kršenja ženskih ljudskih prava i porodičnog nasilja. Osnovni ciljevi djelovanja organizacije su: Promocija i zaštita ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti; Osnaživanje žena koje su preživjele nasilje u porodici/partnersko nasilje kroz savjetodavnu, psihološku, pravnu pomoć; i povezivanje i saradnja sa drugim organizacijama/institucijama koje se bave zaštitom i promocijom ženskih ljudskih prava.

Projekat “Unapređivanje rodne ravopranvosti kroz proces pristupanja EU“ se realizuje u partnerstvu sa sledećim organizacijama: “Kvinna Till Kvinna” Fondacija – Švedska, “Reactor – Reasearch In Action”- Makedonija (nosioci projekta),“Prava za sve” – BiH, AWEN – Albania, Mreža žena Kosova – Kosovo. Saradnici na projektu su Ministarstvo rada i socijanog staranja – Makedonija i Odjeljenje za rodnu ravnopravnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Crna Gora.

Fokus projekta je na unaprjeđenju regionalne saradnje organizacija civilnog društva koje se bave pravima žena, istraživanja i rodne analize za predlaganje politika, javno zastupanje zasnovano na dokazima i praćenje reformi povezanih sa pristupanjem EU, sa ciljem unaprjeđenja rodne ravnopravnosti u regionu zapadnog Balkana kroz proces pristupanja. Opšti cilj ove četvorogodišnje akcije je da unaprijedi i proširi postojeću regionalnu saradnju, da ojača participativne demokratije i da sprovede inkluzivan rodno osjetljiv proces pristupanja EU. Specifični ciljevi akcije uključuju: Poboljšanje kapaciteta civilnog sektora za efikasno povezivanje sa vladama, delegacijama i kancelarijama EU (EUD / EUO), lokalnim i regionalnim organizacijama civilnog društva i unaprjeđenje odgovornosti vlada i EUD / EUO u sprovođenju obaveza koje se tiču rodne ravnopravnosti i ženskih prava tokom procesa pristupanja EU.

Opis pozicija

Projektni koordinator/ka

• Odgovornost za potpuno i pravovremeno sprovođenje projektnih i programskih aktivnosti

i za postizanje predviđenih ciljeva programa rada organizacije;

• Koordinacija projektnih aktivnosti, administrativnih i operativnih tokova u skladu sa definisanim

projektnim ciljevima i strategijama;

• Koordinacija projektnog osoblja;

• Koordinacija i učešće u procesu pripreme strateških dokumenata;

• Priprema projektnih izvještaja u saradnji sa projektnim menadžerom;

• Organizacija i učešće na konferencijama, obukama i drugim događajima predviđenim projektnim aktivnostima;

• Održavanje i izgradnja partnerstva sa relevantnim domaćim i međunarodnim akterima;

• Obavljanje drugih sličnih zadataka u skladu sa planom projekta.

Kvalifikacije:

• Visoka stručna sprema iz oblasti društvenih nauka; Ako je kandidat pohađao studije iz druge oblasti, uzeće se u obzir odgovarajuće radno iskustvo. Radno iskustvo u civilnoj ili međunarodnoj organizaciji smatraće se prednošću.

• Iskustvo u upravljanju EU projektima (upravljanje programima i / ili projektima) Prednost će imati kandidati/kandidatkinje sa iskustvom u  oblasti rodne ravnopravnosti, dobrog upravljanja, EU integracija, ili bliskim srodnaim područjima);

• Posjedovanje znanja iz oblasti rodne ravnopravnosti i javnog zastupanja;

• Odlično poznavanje upravljanja programima i projektima i organizacionih procedura:

razvoj;

• Vještine planiranja, organiziranja i sprovođenja aktivnosti;

• Komunikacione i organizacione vještine, sposobnost za timski rad u okruženju u kojem se različitost poštuje i promoviše;

• Poznavanje političkog konteksta u zemlji, posebno u područjima djelovanja organizacije;

• Poznavanje engleskog jezika;

• Napredno poznavanje MS Office -a: Word, Excel, PowerPoint

Istraživač/ica

• Planiranje i sprovođenje istraživačkih aktivnosti i javno zastupanje u skladu sa ciljevima organizacije;

• Učešće u razvoju i pripremi istraživačkih projekata i aplikacija;

• Praćenje i analiza propisa, strateških dokumenata i javnih politika vezanih za oblast rodne ravnopravnosti;

• Redovno praćenje i upoznavanje sa razvojem javnih politika u zemlji u vezi sa projektnim ciljevima;

• Priprema izvještaja, rodnih analiza i prijedloga rodno senzitivnih politika;

• Saradnja sa projektnim timom i relevantnim spoljnim akterima u pripremi materijala za ključne nalaze, izvještaje i preporuke;

• Učešće na konferencijama, obukama i drugim stručnim događajima;

• Obavljanje drugih sličnih zadataka u skladu sa planom projekta.

Kvalifikacije:

• Visoka stručna sprema iz oblasti društvenih nauka;

• Trogodišnje iskustvo u oblasti istraživanja, poželjno je iskustvo u izradi rodnih analiza

(Radno iskustvo koje uključuje implementaciju istraživačkih projekata, posebno

istraživačke projekte u programskim područjima organizacije i / ili dodatne

neformalne obuke o istraživanju i uticaju politike na lokalnom i nacionalnom nivou

smatraće se prednošću.)

• Visoko razvijene analitičke sposobnosti;

• Sposobnost sažimanja i predstavljanja složenih nalaza istraživanja na jednostavan način;

• Poznavanje političkog konteksta u zemlji, posebno u područjima djelovanja

organizacije;

• Komunikacione i organizacione vještine, sposobnost za timski rad u okruženju u kojem se različitost poštuje i promoviše;

• Poznavanje engleskog jezika;

• Napredno znanje  MS Office: Word, Excel, PowerPoint;

• Poželjno poznavanje softvera za prikupljanje i  obradu podataka;

Prijava

Za prijavu je potrebno dostaviti motivaciono pismo i CV na adresu women.mne@gmail.com , naslovljenu sa PRIJAVA ZA POZICIJU: PROJEKTNI/A KOORDINATOR/KA, odnosno PRIJAVA ZA POZICIJU: ISTRAŽIVAČ/ICA, zavisno od pozicije za koju konkurišete.  

Rok za podnošenje prijava: 25.09.2021.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5