Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživjele nasilje

Period realizacije: 1. December 2019 – 30. November 2022.

Donator: Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency)

Partneri: Albanian Women’s Empowerment Network i Gender Alliance for Development Centre (Albanija), Kosovo Women’s Network (Kosovo), United Women Banja Luka (Bosna i Hercegovina), National Network against Violence against Women (Severna Makedonija), i Autonomni ženski centar, koji je nosilac projekta.

Osnovni cilj ovog projekta je doprinos unapeđenju sekundarne legislative/programa i institucionalizaciji kvalitetnih usluga za podršku i integraciju za žene koje su preživjele nasilje.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Podržano pravo žene na život bez nasilja i autonomiju.
  2. Upućeni kvalitetni, na dokazima zasnovani, predlozi za unapređenje sekundarne legislative i programa.
  3. Unaprijeđene vještine pružalaca i pružateljki usluga u cilju unapređivanja sigurnosti i bezbjednosti žena koje su preživjele nasilje.
  4. Ojačana i formalizovana regionalna mreža protiv nasilja nad ženama u skladu sa EU standardima.

Za postizanje ovih ciljeva i rezultata planirane su sledeće osnovne grupe aktivnosti:

  • Pružanje psihosocijalnih i pravnih usluga podrške.
  • Podnošenje predloga odgovornim stranama koji se tiču unapređenja sekundarne legislative i programa za podršku ženama koje su preživjele nasilje,.
  • Obezbjeđivanje edukacije za pružaoce i pružateljke usluga (u institucijama i nevladinim organizacijama).
  • Ojačavanje regionalne mreže protiv nasilja nad ženama.

Ciljne grupe su žene koje su preživjele nasilje i njihova djeca, profesionalci i profesionalke u relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama u regionu Zapadnog Balkana.

Aktivnosti i rezultati projekta doprinijeće punoj implementaciji Istanbulske konvencije (Odjeljak 4 – Zaštita i podrška) u svakoj zemlji. Partnerske organizacije će koristiti rezultate prethodnog regionalnog projekta Koordinirana akcija – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja kako bi nastavile da nadgledaju implementaciju Istanbulske konvecije. Ustanovljeni indikatori za praćenje primjene odredbi Istanbulske konvecije će biti ažurirani i korišćeni za mjerenje napretka sveobuhvatne implementacije konvencije u regionu.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment