Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Unapređenje ravnopravnosti polova kroz proces pristupanja EU

Donator: Evropska komisija

Period realizacije: mart 2020 – februar 2024

Partneri u realizaciji projekta: “Kvinna Till Kvinna” Fondacija – Švedska, “Reactor – Reasearch In Action”- Makedonija (nosioci projekta), “Centar za ženska prava – Crna Gora, “Prava za sve” – BiH, AWEN – Albania, Mreža žena Kosova – Kosovo. Saradnici na projektu su Ministarstvo rada i socijanog staranja – Makedonija i Odjeljenje za rodnu ravnopravnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Crna Gora.

Fokus projekta je na unaprjeđenju regionalne saradnje organizacija civilnog društva koje se bave pravima žena, istraživanja i rodne analize za predlaganje politika, javno zastupanje zasnovano na dokazima i praćenje reformi povezanih sa pristupanjem EU, sa ciljem unaprjeđenja rodne ravnopravnosti u regionu zapadnog Balkana kroz proces pristupanja.

 Opšti cilj ove četvorogodišnje akcije je da unaprijedi i proširi postojeću regionalnu saradnju, da ojača participativne demokratije i da sprovede inkluzivan rodno osjetljiv proces pristupanja EU.

Specifični ciljevi akcije uključuju: Poboljšanje kapaciteta civilnog sektora za efikasno povezivanje sa vladama, delegacijama i kancelarijama EU (EUD / EUO), lokalnim i regionalnim organizacijama civilnog društva i unaprjeđenje odgovornosti vlada i EUD / EUO u sprovođenju obaveza koje se tiču rodne ravnopravnosti i ženskih prava tokom procesa pristupanja EU.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5