Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Informator za svjedoke

Informator za svjedoke/oštećene žrtve nasilja u porodici i trgovine ljudima

Cilj Informatora je da pruži jasne i razumljive informacije o pravima i obavezama žrtava koje se pojavljuju kao svjedoci/svjedokinje u sudskom postupku u predmetima porodičnog nasilja i trgovine ljudima. Informator daje odgovore na pitanja koja se tiču vaših prava i zaštite u sudskom postupku i podrške koju pružaju Službe za podršku žrtvama svjedocima. Ove službe postoje pri svim osnovnim i višim sudovima u Crnoj Gori, kao i sudovima za prekršaje, pa Informator sadrži i kontakte odgovornih osoba kojima se možete obratiti za informacije i podršku tokom postupaka.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5