Skip to content Skip to footer

GREVIO izvještaj 2017

Izvještaj nevladinih organizacija o implementaciji Konvencije Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Crnoj Gori za 2017. godinu.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment