Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trening “Pružanje servisa podrške ženama sa iskustvom nasilja”

U Rožajama, 30 juna 2021. god, u okviru projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja“, održan je trening za profesionalke na temu rodno zasnovanog nasilja i mehanizama zaštite i podrške za zaposlene i volntere NVO Ikre, koje pružaju podršku ženama sa iskustvom nasilja, kao i za predstavnice zaposlene u OŠ 25. maj, Rožaje.

Sledeće teme obrađivanje su tokom treninga: Oblici nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), predrasude o nasilju nad ženama i nasilju u porodici, specifičnost partnerskih / porodičnih odnosa, zloupotreba moći i kontrole, dinamika i mehanizmi nasilja u porodici, žrtve iz marginalizovanih društvenih grup, Osnovni principi pružanja podrške žrtvama, uključujući i razumijevanje pravila razgovora sa žrtvom, djeca kao žrtve i svjedoci porodičnog nasilja

Regionalni projekat „Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja“, koji je finansijski podržala Austrijska razvojna agencija, ima za cilj da doprinese unaprjeđenju kvaliteta servisa rehabilitacije i reintegracije žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja. Sprovodi se u parnerstvu između Autonomnog ženskog centra iz Beograda, Centra za ženska prava iz Podgorice, Fondacije „Udružene žene“ iz Banja Luke, Mreže žena Kosova, Mreže za osnaživanje žena (AWEN) iz Albanije, GADC iz Albanije i Nacionalne mreže protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (NNVW) iz Sjeverne Makedonije.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5