Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Saopštenje povodom 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

𝐕𝐋𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐔𝐙𝐌𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐑𝐄𝐓𝐍𝐄 𝐌𝐉𝐄𝐑𝐄 𝐙𝐀 𝐙𝐀Š𝐓𝐈𝐓𝐔 𝐏𝐑𝐀𝐕𝐀 Ž𝐑𝐓𝐀𝐕𝐀 𝐍𝐀𝐒𝐈𝐋𝐉𝐀

Danas se navršava dvije godine i 56 dana od ubistva Š𝐞𝐣𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐤𝐢𝐣𝐞 (19). Sudski postupak protiv Ilira Djokaja još nije završen.

Danas se navršava godinu i 10 mjeseci od ubistva 𝐙𝐢𝐦𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐍𝐞𝐫𝐝𝐞 (28). Viši sud u Podgorici još nije donio presudu protiv Dalibora Nikolića.

Do danas, NIJE utvrdjena odgovornost predstavnika institucija koji su napravili propuste u ovim i drugim slučajevima femicida.

Ne želimo da živimo u društvu naučene bespomoćnosti institucija odgovornih za sprječavanje nasilja.

Zahtijevamo efikasan i proaktivan sistem koji će spriječiti nasilje i zaštititi žrtve.

Mi znamo kako do takvog sistema i nećemo odustati dok ga država ne uspostavi.

Tražimo da Vlada Crne Gore :

Sazove 𝐬𝐣𝐞𝐝𝐧𝐢𝐜𝐮 na kojoj ćemo predstaviti ključne manjkavosti postojećeg sistema sprječavanja i zaštite od nasilja i konkretne predloge za unaprjedjenje stanja.

Uspostavi 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐨 𝐭𝐢𝐣𝐞𝐥𝐨 za koordinaciju, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji će prava i najbolji interes žrtava smjestiti u središte svih mjera.

Osigura kontinuiranu 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐣𝐮 𝐢 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢𝐣𝐮 rada svih nadležnih institucija i uspostavi jasan sistem odgovornosti svih predstavnika institucija koje su uključene u sistem borbe protiv nasilja.

Uspostavi nezavisni 𝐦𝐞𝐡𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐦 𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐫𝐣𝐞š𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐭𝐮ž𝐛𝐢 na ponašanje državnih službenika/ca u vršenju dužnosti sprječavanja i zaštite od nasilja sa ciljem eliminisanja nekažnjivosti za propuste u radu i izgradnje povjerenja u rad državnih institucija.

Osmisli i pokrene programe za reintegraciju žrtava nasilja, 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐭 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐨𝐠 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐚, 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐳𝐚 𝐳𝐚𝐩𝐨š𝐥𝐣𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐞 𝐳𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐫š𝐤𝐮 𝐢 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐮 𝐨 𝐝𝐣𝐞𝐜𝐢, u saradnji sa lokalnim samoupravama i specijalizovanim nevladinim organizacijama.

Osigura da se dovrši rad na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i krivičnog zakonodavstva i razmotri način da se ono dodatno unaprijedi mjerama protiv 𝐟𝐞𝐦𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚, 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐧𝐨𝐠 𝐧𝐚𝐬𝐢𝐥𝐣𝐚 𝐢 𝐫𝐨𝐝𝐧𝐨 𝐳𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯𝐚𝐧𝐨𝐠 𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫𝐚 𝐦𝐫ž𝐧𝐣𝐞, što je dijelom obećano u ekspozeu premijera Milojka Spajića, kao i da se integrišu preporuke GREVIO i ženskih nevladinih organizacija, i dostavi Skupštini na konačno usvajanje.

Osigura uslove za 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐬𝐥𝐮ž𝐛𝐞𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐢 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮č𝐧𝐢𝐡 𝐭𝐢𝐦𝐨𝐯𝐚 u institucijama koje rade na sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici – policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, sudstva, zdravstvenih službi, sudskih vještaka.

Obezbijedi odgovarajuće 𝐥𝐣𝐮𝐝𝐬𝐤𝐞 𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐢𝐣𝐬𝐤𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐫𝐬𝐞 za sprovođenje svih mjera, politika i zakonodavstva usmjerenog na sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama.

Osigura 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢č𝐤𝐮 𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐢𝐣𝐬𝐤𝐮 𝐩𝐨𝐝𝐫š𝐤𝐮 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚𝐦𝐚 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐧𝐨𝐠 𝐝𝐫𝐮š𝐭𝐯𝐚 koje vode specijalizovane servise za žene i djecu, uz poštovanje njihove autonomije i principa rada.

NVO Centar za ženska prava