Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23.

Saopštenje CŽP na konferenciji za medije koju je 14.12.2012. organizovala Koalicija nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23. (Pravosuđe i osnovna prava):

Rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori garantuju Ustav Crne Gore, Zakon o rodnoj ravnopravnosti i niz drugih zakonskih normi i ratifikovanih međunarodnih dokumenata. Međutim, pomak na ovom planu je samo formalan, suštinske promjene se ne dešavaju, a u državnom budžetu i dalje nedostaju sredstva za realizaciju aktivnosti predviđenih Nacionalnim planom akcije za postizanje rodne ravnopravnosti i Strategijom za suzbijanje nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Ovaj problem prepoznaje i Evropska komisija koja u Izvještajima o napretku Crne Gore ka Evropskoj Uniji, iz godine u godinu ukazuje na “mali napredak u pogledu prava žena i jednakosti polova i nedostatak ljudskih i finansijskih resursa za njihovo ostvarivanje”. Takođe, izražava zabrinutost zbog nasilja nad ženama u Crnoj Gori i nedovoljne zastupljenosti žena na tržištu rada.

Stoga zahtijevamo od Vlade Crne Gore da konačno shvati doprinos ravnopravnosti polova u ekonomskom rastu i održivom razvoju zemlje i da s najvećom ozbiljnošću razmotri zahtjeve nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti i prava žena. Ključni zahtjevi su sledeći:

  • Dosledno primjenjivati Zakon o rodnoj ravnopravnosti, nacionalne i lokalne planove za postizanje rodne ravnopravnosti i ostalih državnih politika koje se odnose na prava žena, uključujući i obavezujuća međunarodna dokumenta poput Konvencije Ujedinjenih Nacija za zabranu diskriminacije žena, uz obavezu da se obezbijede neophodni ljudski i finansijski resursi za njihovu realizaciju.
  • Osigurati efikasnu zaštitu žena od nasilja i pristup pravdi kroz finansiranje ženskih servisa podrške, besplatnu pravnu pomoć i efikasnu primjenu čl. 220 Krivičnog zakonika i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (ZZNP), uz hitno donošenje nedostajućih podzakonskih akata neophodnih za njegovu punu primjenu. Neophodna je i obuka državnih institucija o standardnim procedurama za pristup žrtvama na rodno senzitivan način i o postupanju u skladu sa ZZNP i Protokolom o postupanju insitucija u slučajevima porodičnog nasilja.
  • Pooštriti kaznenu politiku u slučajevima trgovine ljudima i pojačati napore na uspostavljanju nacionalnog mehanizma za obezbjeđivanje nadoknade žrtvama trgovine ljudima i ojačati programe za njihovo reintegrisanje u društvo.
  • Izmijeniti i dopuniti Zakon o izboru odbornika i poslanika, osiguravajući da u svakoj grupi od tri kandidata na izbornim listama političkih partija bude najmanje jedna žena i obezbijediti 30% žena na svim pozicijama odlučivanja, naročito u oblastima gdje su prvenstveno zaposlene žene. Omogućiti političku participaciju žena, uključujući žene iz populacije Roma, Aškalija i Egipćana.
  • Obezbijediti ravnopravno učešće i zaštitu žena na tržištu rada i efikasnu i brzu primjenu sankcija u slučajevima kršenja radnih prava žena.

Napominjemo da ove preporuke uključuju i zaključke Komiteta Ujedinjenih Nacija za zabranu diskriminacije žena, koji su usvojeni nakon predstavljanja inicijalnog izvještaja Vlade Crne Gore ovom Komitetu u oktobru 2011. godine, a koje je Vlada obavezna da ispuni do kraja 2013. godine.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5