Skip to content Skip to footer

NVO “Centar za ženska prava” partner je u trećoj fazi projekta za borbu protiv trgovine ljudima Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) NOW! – BAN III. BAN III nastavak je prethodne dvije BAN faze koje je takođe finansijski podržala EU kroz program partnerstva. Kao i do sada, nosilac projekta je NVO Astra iz Beograda, a pored Centra za ženska prava partneri na projektu su: Centar za pravne građanske inicijative iz Albanije, Emmaus iz Bosne i Hercegovine, Open Gate iz Makedonije i Holandski helsinški komitet. Projekat BAN III počeo je u martu 2018. i trajaće do kraja 2021. godine.

BAN III ima za cilj primjenu Priručnika za monitoring i evaluaciju politika za suzbijanje trgovine ljudima koji smo razvili u prethodnoj fazi, a koji predstavlja okvir za monitoring i evaluaciju koji će im omogućiti da prikupe dokaze i analiziraju kvalitet zakona, procedura i praksi u oblasti suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava.

Ideja je da se do kraja 2018. godine oformi radna grupa kako bi tokom 2019. godine počeli sa prilagođavanjem Monitoring tool-a institucijama. Monitoring nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava na bazi detaljnih i jasnih indikatora omogućiće svim zainteresovanim akterima da daju tačne i pouzdane ocjene stanja u svojim zemljama i preduzmu odgovarajuće mjere.

BAN III takođe ima za cilj da poboljša učešće organizacija civilnog sektora u procesima donošenja odluka i razvoju politika kao i u doprinosu poboljšanju kvaliteta usluga žrtvama.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment