Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Balkans ACT Now!

NVO “Centar za ženska prava” partner je u trećoj fazi projekta za borbu protiv trgovine ljudima Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) NOW! – BAN III.

Balkans Act Now je NVO platforma osnovana u okviru istoimenog projekta uz podršku Evropske unije, a osim “Centra za ženska prava”, čine je sedam partnerskih organizacija – ASTRA (Srbija), MFS Emmaus (Bosna i Hercegovina), Partnerstvo za društveni razvoj(Hrvatska), Otvorena porta – La Strada Makedonija (Makedonija),Netherlands Helsinki Committee (Holandija), ALC – Accompagnement, Lieux, d’Accueil, Carrefour educatif et social (Francuska) i CCEM – Committe Contre L’Esclavage Moderne (Francuska), kao i 13 saradničkih NVO i institucija – Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, CRPC (Bosna i Hercegovina), Ministarstvo sigurnosti/Odsjek za borbu protiv trgovinu ljudima (državni koordinator) (Bosna i Hercegovina), Udruga žena Vukovar (Hrvatska), Ženska soba – Centar za seksualna prava (Hrvatska), Zora (Hrvatska), Ministarstvo prade Republike Francuske, AHRPR – Asocijacija za zaštitu ljudskih prava Roma i Albanaca (Makedonija), Akademija za sudije i javne tužioce Makedonije, Odbor za ljudska prava Vranje (Srbija), Svet reči (Srbija), Pravosudna akademija (Srbija) i koalicija „Svi za pravično suđenje“ (Makedonija).

Platforma ima za cilj da doprinese demokratizaciji i procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana kroz unapređenje okruženja za građanski aktivizam, kao i da doprinese unapređenju kapaciteta, posvećenosti i uticaja mreža civilnog društva u oblasti ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu problema organizovanog kriminala tj. trgovine ljudima. Osim toga, platforma treba da doprinese unapređenju kapaciteta organizacije civilnog društva za javno zastupanje i sprovođenje nezavisne i objektivne analize i praćenja, kao i da ojača njihovu legitimnost, odgovornost, vidljivost i politički uticaj u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji u borbi protiv trgovine ljudima i harmonizacije politika u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa sa standardima, normama i vrednostima EU.

BAN III ima za cilj primjenu Priručnika za monitoring i evaluaciju politika za suzbijanje trgovine ljudima koji smo razvili u prethodnoj fazi, a koji predstavlja okvir za monitoring i evaluaciju koji će im omogućiti da prikupe dokaze i analiziraju kvalitet zakona, procedura i praksi u oblasti suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava.

Ideja je da se do kraja 2018. godine oformi radna grupa kako bi tokom 2019. godine počeli sa prilagođavanjem Monitoring tool-a institucijama. Monitoring nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava na bazi detaljnih i jasnih indikatora omogućiće svim zainteresovanim akterima da daju tačne i pouzdane ocjene stanja u svojim zemljama i preduzmu odgovarajuće mjere.

BAN III takođe ima za cilj da poboljša učešće organizacija civilnog sektora u procesima donošenja odluka i razvoju politika kao i u doprinosu poboljšanju kvaliteta usluga žrtvama.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5