Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Produžen poziv za podnošenje projektnih prijedloga

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasilja“ finansiranog od strane Austrijske Razvojne Agencije produžen je do 20. maja.

 1. SVRHA POZIVA

Regionalni projekat „Institucionalizacija kvalitetnih usluga rehabilitacije i integracije za žrtve nasiljaima za cilj da doprinese unaprjeđenju kvaliteta servisa rehabilitacije i reintegracije žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja. Sprovodi se u parnerstvu između Autonomnog ženskog centra iz Beograda, Centra za ženska prava iz Podgorice, Fondacije „Udružene žene“ iz Banja Luke, Mreže žena Kosova, Mreže za osnaživanje žena (AWEN) iz Albanije, GADC iz Albanije i Nacionalne mreže protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (NNVW) iz Sjeverne Makedonije.

Opšti cilj projekta je unaprjeđenje sekundarne legislative (podzakonskih akata)/programa i institucionalizacija kvalitetnih servisa podrške i pomoći za žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Austrijske Razvojne Agencije.

U okviru projekta će ukupno 10 (deset) organizacija civilnog društva u Crnoj Gori dobiti podršku kroz pod-grantove tokom trogodišnjeg projekta koji je počeo sa realizacijom u decembru 2019. godine. U okviru ovog, drugog, poziva za projekte, 8 (osam) organizacija će dobiti podršku za sprovođenje aktivnosti specifikovanih ovim pozivom. Svrha pod-grantova je da se omogući organizacijama koje sprovode programe u oblasti sprječavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i pružanja podrške i pomoći ženama koje su preživjele nasilje da monitorišu rad javnih institucija na pružanju servisa podrške i pomoći ženama, kao i pripreme i sprovođenja akcija javnog zalaganja za usvajanje podzakonskih akata, programa i javnih politika usmjerenih na unaprjeđenje pružanja usluga i kvaliteta rehabilitacije i reintegracije preživjelih, sa fokusom na oblast socijalnog stanovanja.

 • KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Lokalne nevladine organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore koje imaju prethodno iskustvo monitoringa rada javnih institucija na pružanju servisa podrške i pomoći ženama i rada na pripremi i sprovođenju akcija javnog zalaganja usmjerenih na unaprijeđenje pružanja usluga i kvaliteta rehabilitacije i reintegracije preživjelih rodno zasnovanog nasilja. Prednost imaju organizacije specijalizovane za pružanje podrške ženama koje su pretrpjele nasilje i organizacije koje pružaju servise podrške ženama iz marginalizovanih grupa (ženama romske i egipćanske populacije, manjinama, pripadnicama LBT populacije, ženama sa invaliditetom, ženama iz ruralnih područja itd.). Projekti/inicijative koji ispunjavaju uslove za finansiranje u okviru ovog poziva uključuju, ali nisu ograničeni na:

1) Praćenje rada javnih institucija na lokalnom nivou u oblasti pružanja servisa podrške i pomoći ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, uključujući: a) prikupljanje i analiziranje podataka o dostupnim opštim i specijalizovanim servisima podrške i pomoći za preživjele na lokalnom nivou b) prikupljanje i analiziranje podataka o proširenim uslugama podrške i pomoći na lokalnom nivou koje su usmjerene na rehabilitaciju i reintegraciju preživjelih rodno zasnovanog nasilja, c) razvoj kolaborativnog zalagačkog djelovanja sa drugim organizacijama u lokalnoj zajednici, d) priprema preporuka i smjernica za unaprjeđenje rehabilitacije i reintegracije preživjelih rodno zasnovanog nasilja, e) organizovanje zalagačkih sastanaka za predstavljanje preporuka i smjernica javnim institucijama na lokalnom nivou i zalaganje za njihovo usvajanje i primjenu u praksi, f) promovisanje preporuka i smjernica putem medija i dr.;

2) Javno zalaganje na lokalnom nivou za usvajanje i/ili izmjenu podzakonskih akata, programa i javnih politika koje direktno ili indirektno doprinose unaprjeđenju kvaliteta rehabilitacije i reintegracije preživjelih rodno zasnovanog nasilja, sa fokusom na oblast socijalnog stanovanja uključujući: a) mapiranje potreba, b) prikupljanje i analiziranje podataka, c) razvoj kolaborativnog zalagačkog djelovanja sa drugim organizacijama u lokalnoj zajednici, d) pripremu i podnošenje prijedloga za usvajanje i/ili izmjenu podzakonskog akta, programa ili politike relevantnim tijelima na lokalnom nivou, d) organizovanje zalagačkih sastanaka sa predstavnicima/cama relevantnih tijela u okviru lokalnih javnih institucija/opštinskih administracija, e) promovisanje inicijative/prijedloga putem medija i dr.;

*Napomene:

– Projektni prijedlog mora biti u skladu sa gore navedenim kriterijumima da bi  prošao u fazu ocjenjivanja, a prijave koje ne zadovoljavaju kriterijume neće biti razmatrane. 

– Rehabilitacija i reintegracija žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja u smislu ovog poziva za projektne prijedloge se odnosi na standarde iz Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) – Poglavlje IV – Zaštita i podrška.

Lokalne zajednice obuhvaćene pozivom: Projektni prijedlozi treba da ciljaju najmanje jednu ili više lokalnih zajednica u Crnoj Gori.

Trajanje projekta: Aktivnosti moraju biti sprovedene u okviru perioda od maksimalno 3 (tri) mjeseca od dana dodjeljivanja pod-granta.

 • KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE

Svi projektni prijedlozi će biti ocjenjivani na osnovu potencijala projekta da ima jasno mjerljiv uticaj na unaprjeđenje kvaliteta usluga za rehabilitaciju i reintegraciju žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja na lokalnom nivou. Svaki projekat će biti ocijenjen na osnovu sledećih kriterijuma za odabir:

 1. Tehnički pristup
 2. Relevantnost prema potrebama i problemima na koje je usmjeren;
 3. Kvalitet predloženih aktivnosti;
 4. Aktivnosti orjentisane prema rezultatima;
 • Kapaciteti organizacije
 • Administrativni i organizacioni kapaciteti;
 • Relevantno prethodno iskustvo i rezultati u sprovođenju sličnih aktivnosti;
 • Troškovi projekta
 • Efektivnost troškova prikazanih u projektnom budžetu.

4.  DOKUMENTI KOJI SE TREBAJU POSLATI

a. Projektni prijedlog pripremljen na priloženom obrascu za prijavu;

b. Plan rada prema vremenskom okviru na priloženom obrascu;

c. Logički okvir projekta prema priloženom obrascu;

d. Budžet projekta prema priloženom obrascu;

5.  IZNOS PODRŠKE

Organizacije se pozivaju da podnesu prijedlog projekta za pod-grant u iznosu od      1500,oo EUR . Molimo vas da imate na umu da tražena finansijska podrška ne prelazi gore navedeni maksimalni iznos. Administrativni troškovi ne smiju prelaziti 10% i projektno osoblje 30% od ukupnog iznosa projekta.

6. ROKOVI ZA SLANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Krajni rok za slanje projektnih prijedloga je petak, 20. maj 2022. godine do 17:00 časova. Svi popunjeni obrasci navedeni pod 4. moraju biti poslati putem e-maila na: women.mne@gmail.com  do 17:00 časova, sa naznakom „Poziv za projekte“.

NVO Centar za ženska prava će objaviti koji projekti su odabrani za podršku kroz pod-grantove do petka, 27.maja 2022.g.  Pitanja u vezi sa pozivom za projektne prijedloge ili aplikacijom , možete poslati putem na e-mail women.mne@gmail.com  najkasnije do 15. maja 2022. godine.  

Formulare za prijavu možete preuzeti ovdje:

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5