Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Istraživanje o percepciji predstavnika pravosuđa o nasilju nad ženama

Istraživanje o percepciji predstavnika pravosuđa o nasilju u porodici i nasilju nad ženama sprovela je  međunarodna agencija IPSOS Strategic Marketing, u okviru projekta  „Pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici”, koji je realizovala Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP), u partnerstvu sa Centrom za ženska prava, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava – Odjeljenjem za poslove rodne ravnopravnosti, a uz finansijsku podršku Ambasade Norveške u Beogradu.

Ključni zaključci istraživanja su sledeći:

– U okviru uticaja tradicionalnog nasleđa i patrijahalnih vrijednosti koji su snažno prisutni u Crnoj Gori, žena se doživljava kao najznačajnija figura za očuvanje porodice, a porodica kao osnovna ćelija svakog društva. Ipak, predstavnici pravosuđa smatraju da su žene u Crnoj Gori i dalje neravnopravne sa muškarcima, a upravo porodični odnosi predstavljaju jednu od oblasti u kojoj se najčešće ispoljava neravnopravnost polova.


-Iako građani Crne Gore, kao i predstavnici pravosuđa ne prepoznaju žene kao ugroženu kategoriju stanovništva, obje grupe navode da je porodično nasilje jedan od značajnih problema sa kojima se Crna Gora u ovom trenutku suočava, ali da ovaj problem nije od prioritetnog značaja.

– Predstavnici pravosuđa navode da je porodično nasilje pojava koja se nerijetko javlja unutar Crne Gore, ali istovremeno skoro polovina njih, smatra da se u javnosti ovoj temi posvećuje sasvim dovoljno pažnje.

-Razlozi zbog kojih se žene odlučuju da ne prijave nasilje ili da povuku tužbu su slični, a među njima se ističu nedovoljno podrške i informisanosti žrtava o njihovim pravima i načinima da se zaštite od nasilja; nepoverenje u institucije koje se nadgrađuje lošim iskustvima žena prilikom susreta sa instiucijama, kao i izostanak kontinuirane i sistematske zaštite žrtava tokom i nakon sudskog postupka.

Istraživanje je dostupno na sledećem linku: http://www.gendermontenegro.com/documents/474/research–judiciary-on-gender-based-violence.pdf

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5