Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Policajac osuđen na 6 mjeseci zatvora

POLICAJAC IVAN BOJIĆ OSUĐEN NA 6 MJESECI ZATVORA ZA NASILNIČKO PONAŠANJEPREMA SUGRAĐANKI  

Na glavnom pretresu, održanom 31.12. 2020. godine, u Osnovnom sudu u Kolašinu, sudija Arsen Popović je, nakon završnih riječi, usmeno izrekao presudu kojom je Ivana Bojića oglasio krivim za krivično djelo Nasilničko ponašanje, za koje je kažnjen zatvorskom kaznom u trajanju od 6 mjeseci, što predstavlja minimalnu kaznu za ovo krivično djelo.Bojić je  oslobođen krivice  za krivično djelo  Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava, jer je sud našao da nije bilo dovoljno dokaza za osuđujuću presudu, iako se tužilac u završnoj riječi izjasnio da smatra da ima dovoljno dokaza da se Bojić oglasi krivim i za ovo krivično djelo ”iz razloga što se na video zapisu video snimka izuzetog sa video nadzora ugostiteljskog objekta “Selekt”, nesporno vidi da okrivljeni kod sebe posjeduje oružje kojim je čak i uputio prijetnje oštećenoj, pritom oružje držeći u ruci.” Tužilac je u završnoj riječi naglasio da smatra da “odbrana okrivljenog u kojoj tvrdi da se ne radi o pravom oružju, već navodnom svadbarskom pištolju nije osnovana, obzirom da je isti u postupku saslušanja pred ODT u Kolašinu čak negirao postojanje takvog oružja, a obrisi i karakteristike predmeta koji okrivljeni kritičnom prilikom drži u ruci nesumnjivo ukazuju da se radi o pravom pištolju”. Tužilac je dodao da iz tog razloga smatra da je “i tokom glavnog pretresa dokazano postojanje i ovog krivičnog djela, bez obzira na činjenicu da se iz izvještaja Forenzičkog centra ne može sa sigurnošću zaključiti da je u pitanju pravo oružje.”  Tužilac je takođe naglasio da je oštećena jasno i precizno opisala događaj i da je “njen svjedočki iskaz u cjelosti saglasan sa medicinskom dokumentacijom koja glasi na njeno ime, a posebno je potvrđen nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke koji je u svom nalazu opisao način nastanka tjelesnih povreda kod oštećene koji u cjelosti korespondira sa njenim iskazom”. 

Nakon kraćeg usmenog obazloženja, sudija je naveo da će stranke u postupku u zakonskom roku od 30 dana dobiti pismeni otpravak presude, na koji će stranke imati pravo žalbe. 

Centar za ženska prava pozdravlja odluku sudije Popovića kojom je Bojić oglašen krivim za nasilničko ponašanje, ali izražava nezadovoljstvo zbog oslobađajuće presude za  krivično djelo Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava. Smatramo da je do oslobađajuće presude za pomenuto krivično djelo došlo zbog nedjelotvorne istrage, prvenstveno zbog činjenice da  je tužilaštvo u Kolašinu propustilo da pronađe, oduzme i  izuzme kao dokaz oružje koje je okrivljeni Bojić držao u ruci i njime prijetio oštećenoj, iako je postojala osnovana sumnja da se radilo o  pravom pištolju koji je Bojiću bio dostupan kao službeniku Uprave policije. Smatramo da ovakvo postupanje nadležnih institucija, uključujući i policiju u Kolašinu,  nije u skladu sa principom dužne pažnje i drugim obavezama države koje proizilaze iz standarda Istanbulske konvencije i Evropske konvencije o ljudskim pravima  utemeljenim u  sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, koji propisuju pozitivnu obavezu države da  brzo i djelotvorno spriječi, istraži i , u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, kazni počinioce nasilja na način koji je srazmjeran težini počinjenih djela.Ovaj zaključak izvodimo iz više činjenica. Naime, pored propusta da se izuzme oružje kojim je Bojić prijetio oštećenoj, podsjećamo da je tužilaštvo u Kolašinu Bojićevo nasilje prvobitno kvalifikovalo kao prekršaj i da je tek nakon urgencije koju je Centar za ženska prava uputio VDT Ivici Stankoviću, predmet vraćen na ponovnu ocjenu tužilaštvu, koje je optužni predlog podiglo 3 mjeseca nakon predmetnog događaja. Ni policija ni tužilaštvo žrtvu-oštećenu nijesu informisali o njenim pravima u postupku, prvenstveno o pravu na besplatnu pravnu pomoć, već je istu ostvarila posredstvom Centra za ženska prava koji joj je angažovao punomoćnika, advokata Srđana Lješkovića.Tokom 18 mjeseci koliko je proteklo od samog događaja do odluke suda, okrivljenom je omogućeno da se brani sa slobode, a  žrtva nije uživala nikakvu fizičku i drugu zaštitu. Uprkos tome, ona je u maloj sredini, u uslovima pritisaka i prijetnji, aktivno učestvovala u postupku i svojim besprekornim i hrabrim svjedočenjem  protiv  policijskog službenika i njegovih lažnih svjedoka, omogućila sudu da privede pravdi okrivljenog i da izrekne osuđujuću presudu za nasilničko ponašanje.  

Centar za ženska prava koristi priliku da oda priznanje i zahvalnost Andrei Sekulić na istrajnosti i hrabrosti koju je pokazala boreći se za pristup pravdi, dodatno otežanim neažurnim odnosom policije i tužilaštva u Kolašinu i činjenicom da je okrivljeni pripadnik Uprave policije, te da je u pitanju tradicionalna sredina koja toleriše nasilje nad ženama i stigmatizuje one žene koje o nasilju javno progovore. U tom smislu posebnu važnost i snagu ima njena završna riječ, u kojoj je navela da njen slučaj treba da bude poruka svim ženama žrtvama nasilja da istraju do kraja.  Pozivamo ODT Kolašin da, po dobijanju pisanog otpravka presude, postupi u skladu sa zakonom i zaštiti oštećenu, tako što će uložiti žalbu u dijelu koji se odnosi na oslobadjajuću presudu  za krivično djelo Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava i da u skladu sa zahtjevom advokata Srđana Lješkovića izraženom u njegovoj završnoj riječi, po službenoj dužnosti pokrene postupke za krivično djelo Davanje lažnog iskaza, protiv svih lica koja su na taj način ometala  pravdu u ovom postupku.

Direktor Uprave policije Veselin Veljović udaljio je privremeno iz službe policajca Ivana Bojića. Više informacija o rješenju o njegovom privremenom udaljenju iz službe nalazi se na sledećem linku: https://m.cdm.me/hronika/veljovic-udaljio-iz-sluzbe-policajca-koji-je-pretukao-kolasinku/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5