Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Podrška majkama sa iskustvom nasilja kroz grupe samopomoći i iskustveno savjetovanje

Podrška majkama sa iskustvom nasilja kroz grupe samopomoći i iskustveno savjetovanje

Donator: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Trajanje projekta: 01.04.2022. – 01.04.2023.

Partneri u realizaciji projekta:  NVO Mreža Ženskih i Dječijih Prava

Cilj projekta je podsticanje razvoja inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite na državnom i lokalnom nivou,  u svrhu podrške ženama sa iskustvom partnerskog nasilja koje se suočavaju sa problemima vezanim za kontakt sa djecom.  

Ciljne grupe projekta su:

1. Žene i djeca sa iskustvom nasilja – Ova ciljna grupa će biti direktno uključena u projekat kroz korišćenje usluga predviđenih za njihovo osnaživanje i podršku u sticanju vještina.  Cilj je pomoći im da se nose sa iskustvom, da osvijeste i ojačaju sopstvene i roditeljske kapacitete kroz rad i učešće u grupama samopomoći, iskustveno savjetovanje, kao i intezivnu komunikaciju sa organizacijama koje su uključene u projekat.

2. Nevladine organizacije koje djeluju u oblasti podrške ženama I djeci sa iskustvom nasilja – Jačanje kapaciteta  ovih organizacija obezbjeđivanjem obuka o nasilju u porodici i treninga za razvoj vještina potrebnih za rad sa žrtvama nasilja.  Polaznici će imati priliku da unaprijede nivo znanja i informisanosti i razviju vještine potrebne za  sprovođenje neophodnih usluga psiho-socijalne podrške.

Krajnji korisnici projekta su institucije, ustanove i nevladine organizacije koje djeluju u oblasti zaštite žena i djece sa iskustvom nasilja. Takođe, korisnici projekta su servisi podrške, centri za socijalni rad, partnerske organizacije i mediji sa kojima Centar za ženska prava sarađuje.

Ohrabrivanje osoba koje su doživjele nasilje i ostalih građana/ki da pruže podršku i adekvatno reaguju kada se suoče sa nasiljem ili svjedoče istom vodi unapređenju poštovanja principa nenasilja i ravnopravnosti u društvu.

Projektne aktivnosti obuhvataju:

  • Akreditovane obuke o nasilju u porodici i njegovim posledicama po djecu svjedoke i roditeljske kapacitete nenasilnog roditelja;
  • Treninge vještina potrebnih za rad sa žrtvama nasilja;  
  • Grupe samopomoći osoba sa iskustvom partnerskog nasilja, suočenih sa problemima vezanim za kontakt sa djecom;
  • Individualno savjetovanje korisnica sa ekspertkinjama sa relevantnim iskustvom u ovoj oblasti.
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5