Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Saradnja sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava

Centar za ženska prava i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava potpisali su 22. jula 2016. godine Memorandum o intenziviranju buduće saradnje.

Sporazum je potpisan u cilju preduzimanja daljih strateških mjera za osiguranje prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama, i obezbjeđivanja kvalitetnih, djelotvornih i kredibilnih mehanizama zaštite žrtava nasilja i efikasnog gonjenja počinilaca u cilju smanjenja tolerancije nasilja kako od strane pojedinaca, bilo da su počinioci ili žrtve, relevantnih institucija, tako i od društva u cjelini.

Crna Gora je potpisnica Istanbulske konvencije koja je stupila na snagu 1.8.2014. i koja obavezuje sve aktere u državi, institucije, nevladin sektor, medije, da aktivno djeluju u cilju prevencije i suzbijanja nasilja.

U narednom periodu,  sprovodiće se edukativni programi u oblasti ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti  i rodno zasnovanog nasilja, aktivnosti u vezi sa izradom izvještaja o sprovođenju preuzetih međunarodnih obaveza, sprovođenju preporuka o položaju žena, ženskim ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti Evropske komisije, UN mehanizama i Savjeta Evrope.

Strane potpisnice će bliže sarađivati na razmjeni informacija i implementaciji projekata i aktivnosti u vezi sa promocijom ravnopravnosti žena i muškaraca, zaštitom od nasilja nad ženama i nasilja u porodici i suzbijanjem rodne diskriminacije.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5