Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izvještaj iz sjenke za GREVIO komitet

Ženske NVO Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća, SOS telefon Nikšić i SOS telefon Podgorica su podnijele GREVIO komitetu izvještaj iz sjenke o implementaciji Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori. U izradi izvještaja organizacije su se oslanjale na sopstveno iskustvo u pružanju podrške ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici i zapažanja i informacije koje su prikupljale tokom redovnog praćenja žena i djece tokom procedura i postupaka koji se vode pred crnogorskim institucijama nakon prijavljivanja nasilja.

Nadamo se da će ovaj izvještaj dati objektivnu sliku stanja u Crnoj Gori kada je u pitanju nasilje nad ženama i nasilje u porodici i da će GREVIO evaluacija  dati jasne i konkretne smjernice pomoću kojih će država Crna Gora unaprijediti institucionalni odgovor po pitanju  zaštite i podršku žrtvama i pojačati odgovornost počinilaca nasilja.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5