Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

GREVIO izvještaj 2018

Podgorica, 15. ktobar 2018.

Danas je Grupa eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – GREVIO objavila prvi izvještaj o procjeni stanja u Crnoj Gori kada je u pitanju primjena Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, poznatije kao Istanbulska konvencija.
Nalazi GREVIO su zasnovani na državnim izvještajima i komunikacji sa državnim i nedržavnim akterima , ali i na nezavisnim informacijama koje su u julu 2017. godine i tokom posjete eksperata Crnoj Gori. dostavile nevladine organizacije Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća, SOS Telefon Nikšić i SOS Telefon Podgorica,
GREVIO u svom izvještaju pozdravlja unaprjeđenje zakonskog okvira u oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama, međutim , ukazuje na čitav niz strukturnih problema čiji je rezultat nedovoljni nivo sprječavanja i zaštite žrtava porodičnog nasilja. U osvrtu na postupanje institucija GREVIO navodi „česte pokušaji umanjivanja ozbiljnosti nasilja, upućivanje na alternativno rješavanje sporova, kašnjenje u rješavanju predmeta porodičnog nasilja i nespremnost za izdavanje naređenja za zaštitne mjere“ U vezi percepcije i stavova tradicionalno ukorijenjenih kod javnosti, grupa GREVIO navodi rasprostranjenu potrebu za više dugoročnih i redovnih kampanja za rušenje postojećih tabua oko silovanja i seksuanog nasilja, ali i kampanja za podizanje svjesti uopšte o oblicima nasilja koje žene u Crnoj Gori, uključujući Romkinje i Egipćanke, trpe od ruku muškaraca.
GREVIO apeluje na crnogorske vlasti da uspostave referentne centre za silovanje i / ili seksualno nasilje u dovoljnom broju, osiguraju adekvatnu obuku profesionalaca i razviju dovoljne mogućnosti za finansiranje ženskih nevladinih organizacija koje vode specijalizovane servise za podršku žrtvama.
Eksperti GREVIO ukazuju i na niz drugih oblasti u kojima je nephodno usklađivanje sa Konvencijom, a to je neophodnost potpunog eliminisanja diskriminacije sa kojom su suočene Romkinje i Egipćanke kada traže zaštitu od nasilja , jačanje mjera koje osiguravaju bezbjednost i potrebe djece žrtava i svjedoka porodičnog nasilja, prekidanje prakse alternativnog rješavanja porodičnih sporova u slučajevima nasilja u porodici, uvođenje sveobuhvatne procjene rizika i efikasno sprovođenje multidisciplinarnog pristupa u obezbjeđivanju zaštite i bezbjednosti svim žrtvama.
GREVIO od crnogorskih vlasti zahtijeva i primjenu disciplinskih mjera za okončanje nekažnjivosti službenika koji ne obavljaju svoje dužnosti.
Tražimo da Vlada Crne Gore pristupi intenzivnoj promociji i afirmaciji GREVIO preporuka među institucijama nadležnim za sprovođenje Istanbulske konvencije i da posvećeno radi na njihovoj realizaciji, uz obavezno obezbjeđivanje dovoljnih ljudskih i materijalnih resursa.

Prevedeni sažetak izvještaja sa prioritetnim preporukama dostupan je na web stranici Savjeta Evrope,na sledećem linku: https://rm.coe.int/summary-mne-final-montenegrin…/16808e5639, dok cjelokupan sveobuhvatni ozvještaj na engleskom jeziku možete naći ovdje: https://rm.coe.int/grevio-report-montenegro/16808e5614

S poštovanjem,

NVO Centar za ženska prava
NVO Centar za romske inicijative
NVO Sigurna ženska kuća
NVO SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja -Podgorica
NVO SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Nikšić
NVO Mladi Romi
NVO Spektra

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5