Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Drugi krug podgrantova BAN III

PONOVLJENI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ZA DRUGI KRUG PODGRANTOVA U OKVIRU PROJEKTA “BALKANS ACT NOW! – BAN III”

U okviru projekta „Balkans Act NOW! – BAN III“, koji finansira Evropska unija a implementiraju Centar za ženska prava, kao partner za Crnu Goru, ASTRA – Anti trafficking action u Srbiji, Centar za pravne inicijative u Albaniji, Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS u Bosni i Hercegovini, Open Gate La Strada u Sjevernoj Makedoniji i Helsinški komitet u Holandiji, objavljujemo Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru drugog dijela podgrant šeme.

Opšti cilj EU projekta, koji se finansira u okviru Konsolidacije regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva, EuropeAid/154870/DH/ACT/Multy, je doprinos unapređenju participativnih demokratija i procesu EU integracija u Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, jačanjem uticaja civilnog društva na postupke vezane za žrtave trgovine ljudima, kao i  jačanje kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva da efektivno vode dijalog sa vladama zemalja u cilju stvaranja trajne promjene.

Kako je jedan od specifičnih ciljeva BAN III projekta izrada baze podataka, odnosno implementacija Priručnika za monitoring i evaluaciju politika za sprječavanje trgovine ljudima, koja će služiti kao alatka za praćenje primjena politika i zakonskog okvira u oblasti trgovine ljudima, potreba projekta je prikupljanje što većeg broja relevantnih informacija koje će se unositi u bazu, te na taj način kreirati slika o realnom stanju stvari u ovoj oblasti na godišnjem i višegodišnjem nivou.

Kako je u toku priprema Izvještaja o sprovođenju politka i mjera za borbu protiv trgovine ljudima za 2020. godinu, Centar za ženska prava planira da kroz projekat angažuje jednu lokalnu nevladinu organizaciju koja ima šire iskustvo sa sprovođenjem mjera ili pružanjem usluga borbe protiv trgovine ljudima koja će prikupljati i obrađivati podatke iz domena svog rada, u skladu sa smjernicama koje joj budu izdate. Prikupljeni podaci će se kasnije unositi kao jedan od inputa u pomenutu bazu podataka.

Kao prednost pri izboru dobitnika podgranta će se uzimati iskustvo u direktnom radu sa korisnicima i korisnicama koji/e su bile žrtve trgovine ljudima, kao i rad sa grupama koje pripadaju urgoženim socijalnim kategorijama u Crnoj Gori.   

Prijava za podgrant treba biti podnešena na engleskom jeziku. 

Preuzmite Dokument Smjernice za aplikante:

Preuzmite aplikacioni paket i dodatne informacije:  

Ukupan iznos u okviru ovog poziva je 5 000 (pet hiljada) eura.

Rok za traženje pojašnjenja od naručioca posla: 25. maj 2020. do 17:00 sati, putem imejl adresestefanpopovic.wrc@gmail.com.

Rok za podnošenje aplikacije: 10. Oktobar 2020., do 17:00 sati na women.mne@gmail.com

Informacije o dodjeli sredstava biće objavljene do 15. oktobra 2020. godine.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5