Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CEDAW izvještaj iz sjenke 2017

Izvještaj nevladinih organizacija o Implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) u Crnoj Gori za 2017. godinu.

Autorke izvještaja su Maja Raičević i Ana Šćepanović iz “Centra za ženska prava”- Izvještaj je nastao u okviru Programa javnog zastupanja “Centra za ženska prava”. Osim CŽP, u izradu izvještaja su uključene sledeće organizacije: Centar za romske inicijative, Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žrtve nasilja – Nikšić, Spektra i Queer Montenegro.

Izvještaj sadrži istraživanje napretka postignutog u oblastima pokrivenim sledećim članovima Konvencije: Član 2-7, 11, 14, 16 i Opšta preporuka 19.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5