Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

UPR o ljudskim pravima u Crnoj Gori

UPR o ljudskim pravima u Crnoj Gori:

Ukloniti prepreke za pristup djevojaka i žena pravdi, zaštiti od nasilja i trafikinga,  uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja i političkoj participaciji

Podgorica, 9.maj 2023.

U ponedjeljak, 8. maja 2023. godine, Radna grupa Univerzalnog periodičnog izvještaja (UPR) Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija je po četvrti put razmatrala stanje u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori, na sastanku koji je prenošen uživo preko interneta: https://media.un.org/en/asset/k16/k1690uofun

Pored nacionalnog izvještaja koji podnosi država, informacija nezavisnih eksperata i grupa za ljudska prava i drugih tijela UNa,  ovaj pregled je zasnovan i na izvještajima i informacijama koje su  na predsesiji održanoj 5. aprila ove godine,  predstavile 4 nevladine organizacije: Centar za ženska prava (CŽP), Akcija za ljudska prava (HRA), Građanska alijansa (GA) i Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren Amenca”.

Ohrabruje nas činjenica da  se od ukupno 87 peporuka koje su države članice UNa dale Crnoj Gori, čak 39  odnosi na unaprjeđenje položaja i prava žena.

Preporuke su date i za  druge oblasti kojima se  u svojem  izvještaju bavio Centar za ženska prava, a koje su opet ukazale na obavezu Crne Gore da:  obezbijedi  adekvatan  pristup pravdi i zaštitu žrtava nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja; da kriminalizuje femicid; da unapredi postupanje pravosuđa i osigura da pravnu pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja pružaju specijalizovani advokati i da uključi nevladine organizacije u sistem besplatne pravne pomoći koji finansira država;  da preduzme dalje korake protiv trgovine ljudima i da  uspostavi nezavisnog Nacionalnog izvjestioca koji će nadgledati aktivnosti protiv trgovine ljudima; da ukloni prepreke za pristup djevojaka i žena uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja i obezbijedi pristup zdravstvenoj zaštiti za sve žene, uključujući trans žene; da poboljša  rodnu statistiku itd.

Univerzalni periodični izvještaj o ljudskim pravima je jedinstveni proces koji uključuje periodični pregled informacija o stanju ljudskih prava u svakoj od 193 države članice UN.Otkako je u aprilu 2008. godine održan prvi sastanak, svaka od 193 države članice UN je prošla kroz proces pregleda tri puta, u okviru prvog, drugog, i trećeg ciklusa UPR. Tokom aktuelnog, četvrtog ciklusa UPR, od država članica se ponovo očekuje da navedu korake koje su preduzele kako bi primijenile preporuke predložene tokom tri prethodna pregleda, na čiju su se primjenu obavezale, kao i da istaknu aktuelna dešavanja u oblasti ljudskih prava u državi.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment