Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sastanak sa potpredsjednikom Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju mr Momom Koprivicom

Na sastanku sa potpredsjednikom Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju mr Momo Koprivicom dobili smo otvoreno obećanje da ce Vlada strateški i putem kvalitetnih zakona raditi na integrisanju i sprovodjenju principa rodne ravnopravnosti, te obezbijediti efikasan pristup pravdi za sve žrtve rodno zasnovanog i porodičnog nasilja.

Posebno smo razgovarali o potrebi formiranja nacionalnog tijela za koordinaciju i sprovođenje politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja, obuhvaćenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), koji će prava i najbolji interes žrtava smjestiti u središte svih mjera, a oslanjaće se na stručnost i iskustvo specijalističkih ženskih nevladinih organizacija.