Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

UBISTVA ŽENA I POVRJEĐIVANJE DJECE ISPOD RADARA VLADE CRNE GORE

Danas obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak Kampanje ”16 dana borbe protiv nasilja nad ženama”.

U godini u kojoj  ističe četvorogodišnji rok za ispunjavanje pravno obavezujućih preporuka Ekspertskog tijela za praćenje primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Istanbulske konvencije :

! ubijene su  dvije žene, a teško povrijeđena djevojčica i otac jedne od žrtava, u prisustvu maloljetne djece.

! Izostaje  konkretna  akcija  za utvrđivanje odgovornosti nadležnih institucija koje su propustile da zaštite žrtve koje su prijavljivale prijetnje po život.

! Predsjednik Crne Gore je , na predlog v.d. ministra pravde ljudskih i manjinskih prava, pomilovao je osuđivanog nasilnika koji grubo zloupotrebljava roditeljsko pravo i ne dozvoljava kontakt djece sa majkom koju je prethodno, u njihovom prisustvu zlostavljao.

! Donose se  presude protiv žena žrtava nasilja, a nasilnicima se ne izriču djelotvorne kazne.

! djeca su i dalje  nezaštićena od seksualnih prestupnika i prinudnih brakova.

! Poslanik u Skupštini Crne Gore javno  relativizuje  seksualno nasilje nad ženama bez ikakve odgovornosti za javno izrečene diskriminatorne stavove.

! Država ne obezbjeđuje dovoljan broj  specijalizovanih  servisa za žene i djecu koji su preživjeli nasilje.

! Nisu ustanovljeni krizni centri i jasni protokoli za žrtve seksualnog nasilja

! Romkinje, žene s invaliditetom, LBT žene, žene koje žive u ruralnim područjima trpe višestruku diskriminaciju i nemaju pristup odgovarajućim  socijalnim servisima.

Tražimo od Vlade Crne Gore da pokaže jasnu političku volju za sveobuhvatno rješavanje ovog gorućeg problema na način što će :

–  Izvršiti analizu postojećeg neefikasnog sistema za zaštitu i podršku žrtvama i razviti smjernice za uspostavljanje novog koordinisanog sistema koji će prava i najbolji interes  žrtava smjestiti u središte svih mjera.

– Obezbijediti odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za sprovođenje svih mjera, politika i zakonodavstva usmjerenog  na sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama.

– Obezbijediti specijalizaciju u institucijama koje rade na sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici –  policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, sudstva, zdravstvenih službi, sudskih vještaka.

– Osigurati kontinuiranu superviziju i evaluaciju rada nadležnih  institucija i utvrditi odgovornost svih koji ne postupaju u najboljem interesu žrtava.

– Unaprijediti zakonski okvir i usaglasiti ga sa standardima Istanbulske konvencije.

– Osigurati političku i finansijsku podršku organizacijama civilnog društva koje vode specijalizovane servise za žene i djecu, uz poštovanje njihove autonomije i principa rada.

– Obezbijediti programe za socijalnu integraciju žrtava nasilja, poput socijalnog stanovanja, programa za zapošljavanje, brigu o djeci itd.

Centar za ženska prava

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5